ตอบคำถามเพิ่ม คลิกที่นี่
 
  พระเยซูคริสต์ คือพระเยโฮวาห์..พระบิดา ไม่ใช่พระเยซูคริสต์และพระเยโฮวาห์..จากพระคัมภีร์..  
 

kobo

18 พ.ค. 54
เวลา 17:00:51

พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน
พระเยซูคริสต์ คือพระเยโฮวาห์..พระบิดา ไม่ใช่พระเยซูคริสต์และพระเยโฮวาห์..จากพระคัมภีร์..


พค.เดิม กล่าวถึงพระเยโฮวาห์ว่า ..
สดุดี45:6 โอ พระเจ้าข้า พระที่นั่งของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์และเป็นนิตย์ ธารพระกรแห่งอาณาจักรของพระองค์ก็เป็นธารพระกรเที่ยงธรรม

พค.ใหม่ กล่าวถึงพระเยซูคริสต์ ว่า
ฮิบรู1:8 แต่ส่วนพระบุตรนั้น พระองค์ตรัสว่า `โอ พระเจ้าข้า พระที่นั่งของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์และเป็นนิตย์ ธารพระกรแห่งอาณาจักรของพระองค์ก็เป็นธารพระกรเที่ยงธรรม
--------------------------------------------------------------------

พค.เดิม กล่าวถึงพระเยโฮวาห์ว่า ..
สดุดี102:25 เมื่อเดิมพระองค์ทรงวางรากฐานของแผ่นดินโลก และฟ้าสวรรค์เป็นพระหัตถกิจของพระองค์

พค.ใหม่ กล่าวถึงพระเยซูคริสต์ ว่า
ฮิบรู1:10 และ `องค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้าข้า เมื่อเดิมพระองค์ทรงวางรากฐานของแผ่นดินโลก และฟ้าสวรรค์เป็นพระหัตถกิจของพระองค์
-------------------------------------------------------------------------------พค.เดิม กล่าวถึงพระเยโฮวาห์ว่า ..
สดุดี102:26 สิ่งเหล่านี้จะพินาศไป แต่พระองค์จะทรงดำรงอยู่ บรรดาสิ่งเหล่านี้จะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่งห่ม พระองค์จะทรงเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ไว้ดุจเสื้อคลุม และสิ่งเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไป
สดุดี102:27 แต่พระองค์ยังทรงเป็นเหมือนเดิม และปีเดือนของพระองค์จะไม่สิ้นสุด

พค. เดิม กล่าวถึงพระเยซูคริสต์ ว่า
ฮิบรู1:11 สิ่งเหล่านี้จะพินาศไป แต่พระองค์ทรงดำรงอยู่ สิ่งเหล่านี้จะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่งห่ม
ฮิบรู1:12 พระองค์จะทรงม้วนสิ่งเหล่านี้ไว้ดุจเสื้อคลุม และสิ่งเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไป แต่พระองค์ยังทรงเป็นเหมือนเดิม และปีเดือนของพระองค์จะไม่สิ้นสุด'
------------------------------------------------------------------------------
พค.เก่า กล่าวถึงพระเยโฮวาห์ว่า.
สดุดี68:18 พระองค์เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูง พระองค์ทรงนำพวกเชลยไปเป็นเชลยอีก และรับของประทานเพื่อมนุษย์ และรับเพื่อผู้ที่กบฏด้วย เพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าจะทรงประทับท่ามกลางพวกเขา

พค.ใหม่ กล่าวถึงพระเยซูคริสต์ ว่า
ฮิบรู 4:7 ...ตามขนาดที่พระคริสต์ทรงประทานให้
ฮิบรู4:8 เหตุฉะนั้นพระองค์ตรัสไว้แล้วว่า `ครั้นพระองค์เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูง พระองค์ทรงนำพวกเชลยไปเป็นเชลยอีก และประทานของประทานแก่มนุษย์'
ฮิบรู4:9 (ที่กล่าวว่าพระองค์เสด็จขึ้นไปนั้น จะหมายความอย่างอื่นประการใดเล่า นอกจากว่าพระองค์ได้เสด็จลงไปสู่เบื้องต่ำของแผ่นดินโลกก่อนด้วย
------------------------------------------------------------------------

สดุดี 2:1 เหตุใดชนต่างชาติจึงกระทำโกลาหลขึ้น และชนชาติทั้งหลายคิดอ่านในการที่ไร้ประโยชน์ ตรงกันเปะๆ
กิจการ 2 4:25 พระองค์ตรัสไว้ด้วยปากของดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ว่า `เหตุใดชนต่างชาติจึงกระทำโกลาหลขึ้น และชนชาติทั้งหลายคิดอ่านในการที่ไร้ประโยชน์
---------------------------------------------------------------------------

สดุดี2:2 บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกตั้งตนเองขึ้น และนักปกครองปรึกษากันต่อสู้พระเยโฮวาห์และผู้รับการเจิมของพระองค์ กล่าวว่า ...

ตรงกันเปะๆๆ
กิจการ 24:26 บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกตั้งตนเองขึ้น และนักปกครองชุมนุมกันต่อสู้องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์ของพระองค์'
--------------------------------------------------------------------------พค.เดิม
เศคาริยาห์ 12:8 ในวันนั้นพระเยโฮวาห์จะทรงป้องกันชาวเยรูซาเล็มไว้...
12:10 และเราจะเทวิญญาณแห่งพระคุณและการวิงวอนบนราชวงศ์ดาวิดและชาวเยรูซาเล็ม เขาทั้งหลายจะมองดูเราผู้ซึ่งเขาเองได้แทง

ตรงกันเปะๆ
พค.ใหม่
ยอห์น19:34 แต่ทหารคนหนึ่งเอาทวนแทงที่สีข้างของพระองค์ และโลหิตกับน้ำก็ไหลออกมาทันที
19:37 และมีข้อพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งว่า `เขาทั้งหลายจะมองดูพระองค์ผู้ซึ่งเขาเองได้แทง'
----------------------------------------------------

พค.เดิม.
อิสยาห์54:5 เพราะผู้สร้างเจ้าเป็นสามีของเจ้า พระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา และองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเป็นผู้ไถ่ของเจ้า เขาจะเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าของสากลโลก

พค.ใหม่
วิวรณ์19:7 ขอให้เราทั้งหลายร่าเริงยินดีและถวายพระเกียรติแด่พระองค์ เพราะว่าถึงเวลามงคลสมรสของพระเมษโปดกแล้ว และมเหสีของพระองค์ได้เตรียมตัวพร้อมแล้ว
---------------------------------------------------------------------
พค.เดิมอิสยาห์ 44:6 พระเยโฮวาห์ พระบรมมหากษัตริย์แห่งอิสราเอล และผู้ไถ่ของเขา พระเยโฮวาห์จอมโยธา ตรัสดังนี้ว่า "เราเป็นผู้ต้นและเราเป็นผู้ปลาย นอกจากเราแล้วไม่มีพระเจ้า

พค.เดิม
อิสยาห์ 44:6 พระเยโฮวาห์ พระบรมมหากษัตริย์แห่งอิสราเอล และผู้ไถ่ของเขา พระเยโฮวาห์จอมโยธา ตรัสดังนี้ว่า "เราเป็นผู้ต้นและเราเป็นผู้ปลาย นอกจากเราแล้วไม่มีพระเจ้า

*1. พระบรมมหากษัตริย์แห่งอิสราเอล
2. ผู้ไถ่ของเขา
3. "เราเป็นผู้ต้นและเราเป็นผู้ปลาย นอกจากเราแล้วไม่มีพระเจ้า
**
อสย 33.22 . . . พระเยโฮวาห์ทรงเป็นบรมมหากษัตริย์ของเรา . . .
ยรม 46.18 . . . เพราะบรมมหากษัตริย์ ผู้ซึ่งพระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา


ตรงกันเปะๆๆ
พคใหม่
วิวรณ์ 1:8 องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสว่า "เราเป็นอัลฟาและโอเมกา เป็นปฐมและเป็นอวสาน ผู้ทรงเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ ผู้ได้ทรงเป็นอยู่ในกาลก่อน ผู้จะเสด็จมานั้น และผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด"
วิวรณ์ 19:16 พระองค์ทรงมีพระนามจารึกที่ฉลองพระองค์ และที่ต้นพระอูรุของพระองค์ว่า "พระมหากษัตริย์แห่งมหากษัตริย์ทั้งปวงและเจ้านายแห่งเจ้านายทั้งปวง"

อฟ 1.7 . . . เราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์ . . .

---------------------------------------

อิสยาห์44:24 พระเยโฮวาห์ผู้ไถ่ของเจ้า ผู้ปั้นเจ้าตั้งแต่ในครรภ์ ตรัสดังนี้ว่า "เราคือพระเยโฮวาห์ ผู้ทรงสร้างสิ่งสารพัด ผู้ทรงขึงฟ้าสวรรค์แต่ลำพัง ผู้ทรงกางแผ่นดินโลกด้วยตัวเราเอง

ตรงกันเปะๆๆ

ฮิบรู 1:2 แต่ในวันสุดท้ายเหล่านี้พระองค์ได้ตรัสแก่เราทั้งหลายทางพระบุตร ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งให้เป็นผู้รับสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นมรดก พระองค์ได้ทรงสร้างกัลปจักรวาลโดยพระบุตร

***.พระบุตรนั้นเป็นใคร...เราก็ยกพระคัมภีร์ มาต่อ..คือพระเยโฮวาห์ไหม พระบิดาตรัสว่าโดยทางพระบุตร ที่สร้างโลกนี้..

"เราคือพระเยโฮวาห์ ...อิสยาห์44:24 พระเยโฮวาห์ผู้ไถ่ของเจ้า ผู้ทรงสร้างสิ่งสารพัด ผู้ทรงขึงฟ้าสวรรค์แต่ลำพัง ผู้ทรงกางแผ่นดินโลกด้วยตัวเราเอง..

------------------------------------------------------------------
มีคำถาม ตอบด้วย อย่าเงียบ..
****หากว่า พระเยโฮวาห์ไม่เป็นพระบุตรของพระบิดา = พระเยซูคริสต์ คนเดียวกันที่สร้างโลกนี้...

***แล้วใครกันที่บอกว่า สร้างโลกนี้ด้วยตัวเอง...
แล้วใครกันที่บอกว่า เราสร้างสรรสิ่งโดยทางพระบุตร..
..
ใครคือผู้ที่พระบิดาตรัส โดยทางพระบุตรที่สร้างโลกนี้..

-------------
ตอบด้วยขอรับทุกๆท่าน เล่มไหนถูก เดิม หรือใหม่ถูก ตรงไหนโกหก ใครโกหก พระเยโฮวาห์ หรือพระเยซู โกหก ตอบด้วย..ขอรับ..

ใครจะมาเป็นกษัตริย์ ตกลงใคร ใครโกหก ใครกล่าวถูก ควรเชื่อใคร ว่ามาเป็นกษัตริย์

มาเป็นพระผุ้ไถ่...พระเยโฮวาห์ก็ตรัสว่าเราเป็นพระผู้ไถ่...เพียงแต่ผู้เดียว..

พระเยซูคริสต์ก็ตรัสว่า มีเราทางเดียวเท่านั้น...
ตกลงใคร
---------------------
ยอห์น 5:39 จงค้นดูในพระคัมภีร์ เพราะท่านคิดว่าในพระคัมภีร์นั้นมีชีวิตนิรันดร์ และพระคัมภีร์นั้นเป็นพยานถึงเรา

พระคัมภีร์ ที่พระเยซูคริสต์ตรัส คือ พค. โมเสส......ขอแค่สั้นๆๆ ก่อน มันยกทั้งเล่ม อ้างอิงทุกกัน นับร้อยๆๆข้อ..

ยอห์น5:46 ถ้าท่านทั้งหลายเชื่อโมเสส ท่านทั้งหลายก็จะเชื่อเรา เพราะโมเสสได้เขียนกล่าวถึงเรา..เต็มไปหมด
โมเสสเขียนถึงพระเยโฮวาห์.....เขียนถึงเรา ก็คือพระเยโฮวาห์ ก็คือพระเยซูคริสต์

------------------------------------------------------
เฉลยชัดๆอีก
กิจการอัครทูต 7 : 57-60 7:55 ฝ่ายสเทเฟนประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้เขม้นดูสวรรค์เห็นสง่าราศีของพระเจ้า และพระเยซูทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า

-------------------------------------------

โรม 8:34 ใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษอีก ก็คือพระคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์แล้ว และยิ่งกว่านั้นอีกได้ทรงคืนพระชนม์ ทรงสถิต ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า และทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายด้วย
-----------------------------------------------------

วิวรณ์ 3:21 ผู้ใดมีชัยชนะ เราจะให้ผู้นั้นนั่งกับเราบนพระที่นั่งของเรา เหมือนกับที่เรามีชัยชนะแล้ว และได้นั่งกับพระบิดา

วิวรณ์ 5:7 และพระเมษโปดกนั้นได้เข้ามารับม้วนหนังสือจากพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ ผู้ทรงประทับบนพระที่นั่งนั้น

----------------------------------------------------------------
ความเป็นจริง ปรากฎเป็นจริง พระบุตรพระเยโฮวาห์ หรือพระเยซูคริสต์..ประทับ อยู่เบื้องพระหัตย์ขวา ในแผ่นดินสวรรค์


---------------------------------------------------
ดังพระคัมภีร์อ้างอิงมากมาย..

ลก 22.69 . . . แต่ตั้งแต่นี้ไปบุตรมนุษย์จะนั่งข้างขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ" . .
กจ 2.33 . . . เหตุฉะนั้นเมื่อพระหัตถ์เบื้องขวาของพระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ขึ้น . . .
กจ 5.31 . . . พระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ไว้ด้วยพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ให้เป็นเจ้าชาย . . .
กจ 7.55 . . . และพระเยซูทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า . . .
กจ 7.56 . . . และบุตรมนุษย์ยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า" . . .
กจ 21.3 . . . เราก็ผ่านเกาะนั้นไปข้างขวา . . .
รม 8.34 . . . เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า . . .
อฟ 1.20 . . . และให้สถิตเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์เองในสวรรคสถาน . . .
คส 3.1 . . . ก็จงแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงประทับข้างขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า . . .
ฮบ 1.3 . . . เบื้องขวาพระหัตถ์ของผู้ทรงเดชานุภาพเบื้องบน . . .
ฮบ 8.1 . . . ผู้ได้ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งแห่งผู้ทรงเดชานุภาพในฟ้าสวรรค์ . . .
ฮบ 10.12 . . . ก็เสด็จประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า . . .
ฮบ 12.2 . . . และได้เสด็จประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าแล้ว . . .
1ปต 3.22 . . . และสถิตอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า . . .
วว 1.16 . . . พระองค์ทรงถือดวงดาวเจ็ดดวงไว้ในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ . . .
วว 1.17 . . . แต่พระองค์ทรงแตะตัวข้าพเจ้าด้วยพระหัตถ์เบื้องขวา . . .
วว 1.20 . . . ส่วนความลึกลับของดาวทั้งเจ็ดดวงซึ่งเจ้าได้เห็นในมือข้างขวาของเรา . . .
วว 2.1 . . . `พระองค์ผู้ทรงถือดาวทั้งเจ็ดไว้ในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ . . .
วว 5.1 . . . และในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ผู้ทรงประทับบนพระที่นั่งนั้น . . .
วว 5.7 . . . และพระเมษโปดกนั้นได้เข้ามารับม้วนหนังสือจากพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์

------------------------------------------------------


ฉะนั้น พระเยโฮวาห์ คือพระบุตรหรือพระเยซูคริสต์....ไม่ใช่พระบิดา..แต่คือพระบุตร.

..ดาเนียล 7:13 ข้าพเจ้าเห็นในนิมิตกลางคืน และดูเถิด มี
ท่านผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์มาพร้อมกับบรรดาเมฆในท้องฟ้า
--------------------------------------------------------------------

สดุดี
2:11 จงปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ด้วยความยำเกรง และจงเกษมเปรมปรีดิ์ด้วยตัวสั่น
2:12 จงจุบพระบุตรเถิดเกลือกว่าพระองค์จะทรงพระพิโรธ และเจ้าต้องพินาศจากทางนั้น เมื่อพระพิโรธของพระองค์นั้นเริ่มจุดให้ลุกแต่น้อย ความสุขเป็นของคนทั้งหลายผู้วางใจในพระองค์
-----------------------------------------------

จากโกโบ ไม่ใช่เตียนโปร คาทอ... เป็นไท..

---------------------
 


คำตอบที่ 321-340 ทั้งหมด 406 คำตอบ หน้าที่แล้ว | หน้า 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | หน้าถัดไป 
  คำตอบที่ 321  
 

vyt

8 ก.ย. 54
เวลา 22:56:52
แล้วจะยึดติดกับความคิดของตนเองทำมัยล่ะ ในเมื่อ

ไม่มีสาวกของพระเยซูคริสต์คนไหนเลยที่เชื่ออย่างโกโบนะ ทุกคนเชื่อตามคำสอนของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระอาจารย์ของเขา และความเชื่อของเขาก็ถูกต้องตามความจริงในพระำคัมภีร์ ยังนี้มีสาวกของพระคริสต์คนไหนที่สอนให้เชื่ออย่างที่โกโบเชื่อหรือ ไม่มี 


  คำตอบที่ 322  
 

shinonose

9 ก.ย. 54
เวลา 0:05:07
ก็จริงอย่างที่ VYT พูด หละนะ....ว่า ไม่ได้มีใครเชื่อ อย่างที่โกโบ แสดงความคิดเห็น....

แต่เรา....ก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้อารักขา...และเป็นส่วนของผู้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์

เราจะทนเห็น...การประกาศข่าวเทียมเท็จของโกโบได้หรือ ...และทนที่จะเห็นเค้าหลงทางไปได้งั้นหรือ..... แกะ หลงทางเพียงหนึ่งตัว....คนเลี้ยง(พระเจ้า)ยังตามหา เลย ไม่ปล่อยให้เค้าหลงไป....ต่อหน้าต่อตา...

ยิ่งโกโบ โพสต์แสดงความคิดเห็นในทางผิดต่อหลักข้อเชื่อ ทุกวัน โดยไม่มีใครคอยยับยั้ง....เค้าก็ยิ่งหลงเจิ่นไป ...ไม่มีทางกลับ....

บางที.... VYT อาจจะเบื่อ...ที่ต้องมาฟัง มาอ่าน ในเรื่องนี้....แต่พี่ไม่เบื่อหรอกนะ...เพราะว่าถือว่าได้ทำหน้าที่ของ ผู้อารักขา...แม้ว่าบางครั้งจะคิดว่า...ปล่อยให้เป็นวิถีทางของพระเจ้าเอง...ก็ใช่อยู่...แต่ อย่าลืมว่า...ถ้าเราเห็นคนที่หลงไปแล้วเราไม่ได้ตักเตือน....เราจะมีโทษเป็นสองเท่า(ไม่ได้กลัวการลงโทษนะ) แต่เรารู้และเห็นอยู่เต็มๆ ในจิตใจฟ้องว่า...ไม่ควรปล่อยให้....เกิดขึ้น....ตราบใดที่โกโบยังแสดงความคิดเห็น แบบนี้อยู๋....นะครับ
หวังว่าจะเข้าใจ....นะครับ

ฝากข้อพระธรรม 1 ยอห์น..หนุนใจ VYT ครับ...
ผู้ที่เชื่อก็มีชีวิตนิรันดร์

5:11 และพยานหลักฐานนั้นก็คือว่า พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์แก่เราทั้งหลาย และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์
5:12 ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิต ผู้ที่ไม่มีพระบุตรของพระเจ้าก็ไม่มีชีวิต
5:13 ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนมาถึงท่านทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์ และเพื่อท่านจะได้เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า
5:14 และนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดตามพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา
5:15 และถ้าเรารู้ว่า พระองค์ทรงโปรดฟังเรา เมื่อเราทูลขอสิ่งใดๆ เราก็รู้ว่าเราได้รับตามที่เราทูลขอจากพระองค์นั้น
5:16 ถ้าผู้ใดเห็นพี่น้องของตนกระทำบาปอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่นำไปสู่ความตาย ผู้นั้นจงทูลขอ และพระองค์ก็จะทรงประทานชีวิตแก่ผู้นั้นที่ได้กระทำบาปซึ่งไม่ได้นำไปสู่ความตาย บาปที่นำไปสู่ความตายก็มี ข้าพเจ้ามิได้ว่าให้เขาอธิษฐานสำหรับบาปอย่างนั้น
5:17 การอธรรมทุกอย่างเป็นบาป แต่บาปที่ไม่ได้นำไปสู่ความตายก็มี
5:18 เราทั้งหลายรู้ว่า คนใดที่บังเกิดจากพระเจ้าก็ไม่กระทำบาป แต่ว่าคนที่บังเกิดจากพระเจ้าก็ระวังรักษาตัว และมารร้ายนั้นไม่แตะต้องเขาเลย
5:19 เราทั้งหลายรู้ว่าเราเป็นของพระเจ้า และชาวโลกทั้งสิ้นตกอยู่ใต้อำนาจของความชั่ว
5:20 และเราทั้งหลายรู้ว่าพระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาแล้ว และได้ทรงประทานความเข้าใจแก่เรา เพื่อให้เรารู้จักพระองค์ผู้เที่ยงแท้ และเราทั้งหลายอยู่ในพระองค์ผู้เที่ยงแท้นั้น คืออยู่ในพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ นี่แหละเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ และเป็นชีวิตนิรันดร์
5:21 ลูกเล็กๆทั้งหลายเอ๋ย จงระวังรักษาตัวไว้ให้พ้นจากรูปเคารพ เอเมน


และ พระธรรม 1 โครินธ์ เพื่อการหนุนใจ อีกตอนครับ...

พระดำรัสของพระเจ้ามาจากพระองค์โดยตรง
2:9 ดังที่มีเขียนไว้แล้วว่า `สิ่งที่ตาไม่เห็น หูไม่ได้ยิน และไม่เคยได้เข้าไปในใจมนุษย์ คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์'
2:10 พระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านั้นแก่เราทางพระวิญญาณของพระองค์ เพราะว่าพระวิญญาณทรงหยั่งรู้ทุกสิ่ง แม้เป็นความล้ำลึกของพระเจ้า
2:11 อันความคิดของมนุษย์นั้นไม่มีผู้ใดหยั่งรู้ได้ เว้นแต่จิตวิญญาณของมนุษย์ผู้นั้นเองฉันใด พระดำริของพระเจ้าก็ไม่มีใครหยั่งรู้ได้ เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าฉันนั้น
2:12 บัดนี้เราทั้งหลายจึงไม่ได้รับวิญญาณของโลก แต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้า เพื่อเราทั้งหลายจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่เรา
2:13 คือสิ่งเหล่านั้นที่เราได้กล่าวด้วยถ้อยคำซึ่งมิใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้ แต่ด้วยถ้อยคำซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงสั่งสอน ซึ่งเปรียบเทียบสิ่งที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณกับสิ่งซึ่งเป็นของจิตวิญญาณ
2:14 แต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้ เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่เขลา และเขาไม่สามารถเข้าใจได้ เพราะว่าจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องสังเกตด้วยจิตวิญญาณ
2:15 แต่มนุษย์ฝ่ายจิตวิญญาณสังเกตสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่มีผู้ใดจะรู้จักใจคนนั้นได้
2:16 เพราะว่า `ใครเล่ารู้จักพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะแนะนำสั่งสอนพระองค์ได้' แต่เราก็มีพระทัยของพระคริสต์ขอพระเจ้าอวยพระพร VYT ครับ

 


  คำตอบที่ 323  
 

kobo

9 ก.ย. 54
เวลา 9:41:34
มาดูกันในพระธรรมยอห์น

เป็นพระคัมภีร์เข้าใจง่ายๆขอรับ ค่อยๆทำความเข้าใจขอรับ..อย่าไปยึดติดความเชื่อมนุษย์ให้มาขอรับ มันจะปิดตา ปิดใจ วางไว้ก่อนขอรับ แล้วมาพิจารณาตามความเป็นจริงตาม พค.17:10 ทุกสิ่งซึ่งเป็นของข้าพระองค์ก็เป็นของพระองค์ และทุกสิ่งซึ่งเป็นของพระองค์ก็เป็นของข้าพระองค์ และข้าพระองค์มีเกียรติในสิ่งเหล่านั้น
ยอห์น ***เพราะว่าพระองค์ทรงมอบสารพัดสิ่งไว้กับพระบุตร..***

รวมถึงสิ่งที่พระองค์มี ทุกคนมีโอกาสได้รับทุกสิ่งดังเช่นพระบุตรพระเยซู เช่นกัน.

17:11 บัดนี้ข้าพระองค์จะไม่อยู่ในโลกนี้อีก แต่พวกเขายังอยู่ในโลกนี้ และข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอพระองค์ทรงโปรดพิทักษ์รักษาบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดยพระนามของพระองค์ เพื่อเขาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เหมือนดังข้าพระองค์กับพระองค์

***พระเยซูพระบุตรกำลังจะไปหาพระบิดา..จึงกราบนมัสการทูลอธิฐานต่อพระบิดา..ไม่ใช่ต่อตนเอง แต่ต่อพระบิดา

[color=blue** นั้นคือความหมายของความเป็นหนึ่ง ..ของอัครสาวก ..เพื่อเขาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เหมือนดังข้าพระองค์กับพระองค์..ที่มนุษย์ไปหลงกล ตรงนี้โดยไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของพระคัมภีร์.

ที่นี้มาดู ว่าใครที่สถิตอยู่ไนทุกๆที่ ที่ไปบรื้อๆ ว่าเป็นพระเจ้าเดียว โดยไม่เข้ารับรู้ว่าพระคัมภีร์ระบุไว้เพื่ออะไร


14:16 เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะทรงประทานผู้ปลอบประโลมใจอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่าน เพื่อพระองค์จะได้อยู่กับท่านตลอดไป
14:17 คือพระวิญญาณแห่งความจริง ผู้ซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้ เพราะแลไม่เห็นพระองค์และไม่รู้จักพระองค์ แต่ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ในท่าน

นั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่พระเยซูทูลขอพระบิดา..
พระวิญญาณ กระทำในพระนามพระเยซูด้วย ทำตามใจไม่ได้
14:26 แต่พระองค์ผู้ปลอบประโลมใจนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรา พระองค์นั้นจะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่ง และจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว

คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรา
พระเยซูทูลขอ...พระบิดาทรงใช้มา...นั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์.
ที่บอกว่าอยู่กับทุกๆคนได้ ในเวลาเดียวกัน นั้แหละคือพระวิญาญาณบริสุทธิ์ ตามที่พระคัมภีร์ระบุ ยอห์น 14 ข้อ 17

------------------------------------------
 


  คำตอบที่ 324  
 

kobo

9 ก.ย. 54
เวลา 9:52:14
ก่อนโลกนี้มีมา.
ยอห์น1:2 ในเริ่มแรกนั้นพระองค์นั้นทรงอยู่กับพระเจ้าพระบุตรทรงอยู่กับพระบิดา.

ยอห์น 17:5 บัดนี้ โอ พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้รับเกียรติต่อพระพักตร์ของพระองค์ คือเกียรติซึ่งข้าพระองค์ได้มีร่วมกับพระองค์ก่อนที่โลกนี้มีมา

พระบิดามิได้ทรงหวงพระบุตร แต่.

โรม 8:32 พระองค์ผู้มิได้ทรงหวงพระบุตรของพระองค์เอง แต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทั้งหลาย...

โคโลสี 1:15 ... ทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือสรรพสิ่งทั้งปวง.


-------------------------------------------------
ฮิบรู1:6 และอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงนำพระบุตรหัวปีองค์ที่ได้บังเกิดนั้นให้เสด็จเข้ามาในโลก ...

มาถึงโลกนี้ พระเยซูพระบุตรก็ตรัสว่า.
6:38 เพราะว่าเราได้ลงมาจากสวรรค์ มิใช่เพื่อกระทำตามความประสงค์ของเราเอง แต่เพื่อกระทำตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา
6:39 และพระประสงค์ของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามานั้น
-------------------------------------------

ไม่เห็นจะมีอะไรเข้าใจยากเลยท่านพี่.
---------------------------------------

โรม 8:34 ใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษอีก ก็คือพระคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์แล้ว และยิ่งกว่านั้นอีกได้ทรงคืนพระชนม์ ทรงสถิต ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า และทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายด้วย


 


  คำตอบที่ 325  
 

kobo

9 ก.ย. 54
เวลา 10:02:11
ก่อนโลกนี้มีมา.
ยอห์น1:2 ในเริ่มแรกนั้นพระองค์นั้นทรงอยู่กับพระเจ้า

**พระบุตรทรงอยู่กับพระบิดา.**

---------------------------------------------
ในวันพิพาก ต่อหน้าบัลลังค์..คุณพี่ชิโน โกโบด้วย ทุกๆคนด้วยนะที่จะถูกพิพากษา

ยอห์น8:16 แต่ถึงแม้ว่าเราจะพิพากษา การพิพากษาของเราก็ถูกต้อง เพราะเรามิได้พิพากษาโดยลำพัง แต่เราพิพากษาร่วมกับพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา

**
พระบุตรพระเยซู จะพิพากษา ร่วมกับพระบิดา ทั้งสองพระองค์ด้วยนะ.
พระเยซูพิพากษาโดยลำพังมิได้นะ ท่านพี่ชิโน ตามพระคัมภีร์ ที่ซาตานไม่เชื่อพระเยซูตรัสไว้..
--------------------------------------------------------------
ยอห์น8:17 ในพระราชบัญญัติของท่านก็มีคำเขียนไว้ว่า`คำพยานของสองคนก็เป็นความจริง'

คือ 1. พระบิดา
2. พระเยซู ที่ซาตานปิดตา ปิดใจมนุษย์ ให้มองไม่เห็น หรือเข้าใจข้อนี้
-------------------------------------------------
ยอห์น8:18 เราเป็นพยานให้แก่ตัวเราเองและพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาก็เป็นพยานให้แก่เรา"

------------------------------------------------------

ตรงตามนี้เลยนะ วันพิพากษา

14:62 พระเยซูทรงตอบว่า "เราเป็น และท่าน ทั้งหลายจะได้เห็นบุตรมนุษย์นั่งข้างขวาของผู้ทรงฤทธานุภาพ และเสด็จมาในเมฆแห่งฟ้าสวรรค์"

วันนั้นพี่ชิโนอาจได้เห็น..ด้วยนะขอรับ.
เข่าอาจทรุดลง ไม่กล้าเงยหน้าสบตา ก็ได้นะ รวมถึงโกโบเองด้วยละ ว่าไหมขอรับ
 


  คำตอบที่ 326  
 

kobo

9 ก.ย. 54
เวลา 10:08:37
ยอห์น8:16 แต่ถึงแม้ว่าเราจะพิพากษา การพิพากษาของเราก็ถูกต้องเพราะเรามิได้พิพากษาโดยลำพัง แต่เราพิพากษาร่วมกับพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา

ยอห์น8:17 ในพระราชบัญญัติของท่านก็มีคำเขียนไว้ว่า`คำ' พยานของสองคนก็เป็นความจริง

คือ1.พระบิดา
คือ2.พระบุตร พระเยซูคริสต์

เข้าใจง่ายๆขอรับ ตรงไปตรงมา ถูกต้องชัดเจน

ส่วนความเชื่อมนุษย์ตั้งมา จะไม่มีข้อพระตัมภีร์ที่ระบุชัดเจน

 


  คำตอบที่ 327  
 

vyt

9 ก.ย. 54
เวลา 10:18:12
322..... เข้าใจพี่โน่จ้ะ 321 เผื่อโกโบจะคิดได้
 


  คำตอบที่ 328  
 

kobo

9 ก.ย. 54
เวลา 10:34:08
มัทธิว7:13 จงเข้าไปทางประตูแคบ เพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั้นนำไปถึงความพินาศ และคนที่เข้าไปทางนั้นมีมาก
7:14 เพราะว่าประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็คับและทางก็แคบ ผู้ที่หาพบก็มีน้อย
 


  คำตอบที่ 329  
 

kobo

9 ก.ย. 54
เวลา 10:44:27
นำคำ ที่โกโบเห็นว่าดี.. ของท่านหล่อฟาด มาเตือนสติ..

เรามองคนอื่นอย่างไร มันสะท้อนให้เราเห็นว่า เรามองตนเองอย่างไร
เราชอบคนที่ชื่นชมเรา แต่เราชังคนที่พูดบาดใจเรา

เมื่อเรามองคนอื่นด้วยสายตารังเกียจ
เท่ากับว่า ลึกๆเรากำลังเชื่อว่าตนเองดีกว่า บริสุทธิ์กว่า ถูกต้องกว่า
แต่เราไม่เคยเชื่อว่า เรานั่นแหละที่น่ารังเกียจ

เมื่อเราดีและถูกต้องตามสายตาของเราเอง เราก็ดูหมิ่นผู้อื่น เราฟาดฟันเขา
แต่จิตใจที่เห็นตนเองด้วยสายตาบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะชังผู้อื่นได้อย่างไร

เรามองตนเองด้วยสายตาของตนเอง เราจะถูกต้องและบริสุทธิ์เสมอ
และเราก็ดูหมิ่นคนอื่น

ถ้าเรายังรังเกียจมนุษย์คนบาปเช่นนี้ แล้วคิดหรือไม่ว่าพระเจ้าจะรังเกียจมนุษย์คนบาปอย่างเราแค่ไหน

ถ้าเราเห็นตนเองด้วยมุมของพระเจ้า
เราคงจะดูหมิ่นหรือรังเกียจมนุษย์คนไหนไม่ลงเช่นเดียวกัน
------------------------------------------
 


  คำตอบที่ 330  
 

vyt

9 ก.ย. 54
เวลา 11:10:25
ให้มองคนอื่นด้วยสายตาของพระเจ้า และรักเขาด้วยความรักของพระคริสต์

ปลดวิสัยมนุษย์เก่าทิ้งไป แล้วจงสวมวิสัยของมนุษย์ใหม่ในพระคริสต์ในการรู้จักพระเจ้า

จงรักกันฉันพี่น้องและให้ถือว่าผู้อื่นดีกว่าตนเพื่อเป็นการให้เกียรติพี่น้อง

พระเจ้ารักคนบาปทุกคนและไม่ประสงค์ให้ผู้หนึ่งผู้ใดต้องพินาศเลย

ขอพระเจ้าอวยพร
 


  คำตอบที่ 331  
 

4u

9 ก.ย. 54
เวลา 13:23:41
ท่านจะหยั่งรู้สภาพของพระเจ้าได้หรือ

ท่านหยั่งรู้องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้หมดหรือ

นั่นสูงกว่าฟ้าสวรรค์ ท่านจะทำอะไรได้

ลึกกว่าแดนคนตาย ท่านจะทราบอะไรได้

วัดดูก็ยาวกว่าโลก และกว้างกว่าทะเล โยบ11.7-9

 


  คำตอบที่ 332  
 

kobo

9 ก.ย. 54
เวลา 13:24:49
ตาขยิบ ปากขยับ

ปากอย่าง

ใจอย่าง

 


  คำตอบที่ 333  
 

4u

9 ก.ย. 54
เวลา 13:34:12
Who ??????????????
 


  คำตอบที่ 334  
 

kobo

9 ก.ย. 54
เวลา 13:34:36
เหยียบเรือ สองแคว

ขี่ช้างจับตั๊กแตน

บนเส้นทางแยบยลของคนกล้า

ต้องฟันฟ่าความลำบากและขวากหนาม

เพื่อมุ่งสู่อนาคตอันงดงาม

ต้องยืนหยัดพยายามในปัจจุบัน

ในบางคราวก้าวพลาดมีบาดแผล

อย่ายอมแพ้บนหนทางที่สร้างสรร

ใครเล่าอยู่ยืนยงคงกระพัน

จงเท่าทันทุกข์ทนในหนทาง

......

ซึ่งแน่นอนในระหว่างเส้นทางสู้

ความทุกข์ยากย่อมมีอยู่ทุกเยื้องย่าง

เพียรระวังเวียนวกตกหลุมพราง

เดินไปอย่างแยบยลทั้งต้นปลาย

ถ้าไม่ก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญ

เพราะกลัวการล้มคว่ำคะม่ำหงาย

ก็เอาเถิดหยุดยอพอสบาย

แล้วก็ตายเปล่าปี้หนึ่งชีวิต

.......

เมื่อมุ่งหน้ากล้าก้าวอย่างห้าวหาญ

ให้ทนทานทุกท้าทายทั้งกายจิต

แม้เพื่อนร่วมแรงใจคนใกล้ชิด

จะถอยทัพกลับทิศก็ช่างเทอญ

ฉันยอมรับว่าบาดเจ็บหนาวเหน็บเนื้อ

แต่เพียงเพื่อโลกสุขพร้อมฉันยอมเสมอ

ฉันยอมรับว่าหงอยเหงาเศร้าละเมอ

แต่เพื่อโลกล้ำเลิศเลอฉันยินดี..
 


  คำตอบที่ 335  
 

4u

9 ก.ย. 54
เวลา 13:46:56
Who R U ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 


  คำตอบที่ 336  
 

kobo

9 ก.ย. 54
เวลา 14:00:10
Who R U ..? ..คืออะไร 4u น้องรัก
 


  คำตอบที่ 337  
 

4u

10 ก.ย. 54
เวลา 11:05:18
ตบหัว แล้วลูบหลัง แถมเฉไฉ อีกต่างหาก
 


  คำตอบที่ 338  
 

4u

13 ก.ย. 54
เวลา 11:38:27
ข้อคิด พลังบวก“ the best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart.”

(สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดในโลก มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ แต่จะรู้สึกได้จากหัวใจ)
 


  คำตอบที่ 339  
 

shinonose

13 ก.ย. 54
เวลา 12:22:17
4U ....

คำคม....สะท้านหัวใจ....
 


  คำตอบที่ 340  
 

4u

13 ก.ย. 54
เวลา 12:38:53
แหะ แหะ ... ทั่น โน

ก๊อปเขามาอ่ะ มิได้คิดเองหรอกนะ (คิดคำคมๆ เองมิเป้น)

แต่ดีใจ อย่างน้อย ก้อสะท้านไปหนึ่ง อิอิ
 


หน้าที่แล้ว | หน้า 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | หน้าถัดไป 


กรุณาloginก่อนโพสต์
  
Jaisamarn Full Gospel Church 10-12 soi 6 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok
Tel. +66(0)2253-0082 , +66(0)2253-9081-4 FAX +66(0)2653-0127