ตอบคำถามเพิ่ม คลิกที่นี่
 
  จุดมุ่งหมายในการเชื่อฟัง  
 

narada

6 พ.ค. 54
เวลา 13:04:57

พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน
จุดมุ่งหมายในการเชื่อฟัง

ครั้นแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสให้เหล่าสาวกของพระองค์ ลงเรือข้ามไป มาระโก6:45-52

เราทั้งหลายมักจะคิดว่า ถ้าพระเยซูทรงชักนำเราไปที่ไหน
แล้วหากเราเชื่อฟังพระองค์
พระองค์ก็คงจะนำเราให้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่
แต่เราต้องไม่นำเอาความคิคฝันเรื่องการประสบความสำเร็จ
มาเปนพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตเรา
วัตถุประสงค์ของพระองค์อาจตรงกันข้ามเลยก็ได้
เรามักจะคิคว่า พระองค์ทรงกำลังนำพาเราไปถึงจุดมุ่ง
หมายปลายทางที่เฉพาะเจาะจงอย่างหนึ่ง
อันเปนหลักชัยที่พึงปรารถนา แต่หาเปนเช่นนั้นไม่
ปัญหาเรื่องการบรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่เฉพาะเจาะจงอย่างหนึ่งหรือไม่
ก็ไม่สำคัญนัก
สิ่งที่เราเหนว่าเปนกระบวนการที่ดำเนินไปสู่เป้าหมาย
พระเจ้าทรงมองว่าเปนจุดหมายปลายทางในตัวมันเอง

ในเรื่องพระประสงค์ของพระเจ้านั้น
เรามีความคิคฝันอะไรบ้าง
พระองค์ทรงประสงค์ให้เราพึ่งพาพระองค์
และฤทธิ์อำนาจของพระองค์ในชณะนี้
ถ้าหากว่าเราสามารถอยู่อย่างสงบด้วยความไว้วางใจใ
นท่ามกลางสถานการณ์ที่สับสนวุ่นวาย
จุดมุ่งหมายในพระเจ้าก็สำเร็จในชีวิตเราแล้ว
พระเจ้ามิได้ทรงกำลังมุ่งไปสุ่ที่เฉพาะเจาะจงอันหนึ่ง
จุดหมายปลายทางของพระองค์ก็คือ กระบวนการที่ดำเนินไปนั้น
คือที่เรามองเหนที่พระองค์กำลังดำเนินไปบนคลื่นทะเล (มาระโก6:39)
เช่นเดียวกัน กระบวนการที่ดำเนินไปของเราทั้งหลายต่างหาก
ที่ควรถวายเกียรติยศแก่พระเจ้ามิใช่จุดหมายปลายทาง

การฝึกฝนของพระเจ้าสำคัญสำหรับขณะนี้
มิใช่เพื่อประโยชน์สำหรับอนาคต
จุดมุ่งหมายของพระองค์มีเพื่อขณะนี้เอง
มิใช่เพื่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า
สิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหลังการเชื่อฟัง มิใช่ธุระกงการของเรา
และเราก็ยุ่งไม่เข้าท่าที่เปนห่วงเปนใยสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง
การงานที่มนุษย์นับว่าเปนการฝึกฝนและการเตรียมตัว
พระเจ้าทรงนับว่าเปนจุดหมายปลานทาง

จุดหมายปลายทางของพระเจ้าคือ
การช่วยให้เราเข้าใจว่า
พระองค์ทรงสามารถดำเนินบนคลื่นลูกใหญ่
ของชีวิตเราในขณะนี้แหละ
ถ้าเรามีจุดหมายปลายทางอื่นอยู่ในสายตา
เราก็จะไม่เอาใจใส่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเท่าที่ควร
แต่ ถ้าตระหนักว่า
จุดมุ่งหมายของพระเจ้าคือ
การเชื่อฟังของเราแต่ละวินาที ก็เปนเวลาอันสำคัญที่มีค่ายิ่ง

หน้า244
หนังสือ สุดหัวใจแด่องค์พระผู้เปนเจ้าสูงสุด
เขียนโดย ออสวอลด์ แซมเบอร์
 


คำตอบที่ 261-263 ทั้งหมด 263 คำตอบ หน้าที่แล้ว | หน้า 11 12 13 14 |
  คำตอบที่ 261  
 

narada

12 ก.ค. 56
เวลา 11:59:58


ที่มา : T-online
Oxford Advanced Learner’s Dictionary
Collins Cobuild English Dictionary
New Model English-Thai Dictionary, So Sethaputra
English-Thai Dictionary for English Teachers, Loyวลีหรือ phrasal verbs ที่เจอบ่อยๆหรือน่าสนใจในภาษาอังกฤษที่ใช้พูดกัน

Out of line – หยาบคาย ไม่สุภาพ ดูถูก
> Ty was out of line when he called you a hooker.

Out of my depth – ไม่มีความรู้เรื่องนี้
> I was out of my depth talking about genetics with the doctors.

Out of my hair – ไม่สร้างความรำคาญ ไม่เป็นปัญหาให้
> Next week the kids will be back at school - out of Mom's hair.

Out of my head – บ้า เสียสติ
> I must have been out of my head to lend him my car. I was crazy.

Out of nowhere – โดยไม่มีการเตือน/บอกกล่าวล่วงหน้า
> Out of nowhere a motorcycle passed us, going like a bullet.

Out of order – ไม่ทำงาน เสีย
> The stamp machine is out of order. I think it's broken.

Out of our hands – ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง/ควบคุมผลที่จะเกิดได้
> The decision is out of our hands. The voters will decide who wins.

Out of place – อยู่ผิดที่ผิดทาง ไม่เหมาะสม
> I felt out of place wearing shorts in the dining room.

Out of pocket – จ่ายจากเงินส่วนตัว
> Larry is out of pocket for the team lunch at McDonald's.

Out of range – ไกลเกินไป ใกล้ไม่พอ
> The FM station is out of range of my radio. The signal is weak
May God bles u all
 


  คำตอบที่ 262  
 

narada

12 ก.ค. 56
เวลา 12:02:55


วลีหรือ phrasal verbs ที่เจอบ่อยๆหรือน่าสนใจในภาษาอังกฤษที่ใช้พูดกัน

Out in the cold – ไม่ถูกรวมอยู่ในกลุ่ม ไม่ถูกรับเชิญ
> He was left out in the cold because of his religious beliefs.

Out of – หมด ไม่มีอีก
> Stop at the bakery, please. We're out of bread.

Out of bounds – ออกนอกเขตที่เล่น ข้ามเส้นเขต
> Ramone kicked the soccer ball over my head and out of bounds.

Out of breath – หอบแฮก หายใจไม่ทัน
> She was out of breath after climbing the stairs.

Out of circulation – ไม่อยู่ในแวดวง/คลุกคลี ไม่มีให้ยืม/ใช้ (หนังสือ/สกุลเงิน)
> I've been out of circulation. I've been studying.
> I'm sorry, but the book you want is temporarily out of circulation.

Out of commission – ไม่ทำงาน
> My brain is out of commission. I can't think today.

Out of context – การเสนอข้อความเพียงบางส่วน (ทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนเพราะขาดบริบท)
> Brian's comment, "Roll of the dice," was taken out of context.

Out of hand – ควบคุมไม่ได้ ไม่อยู่ในระเบียบวินัย
> The children got out of hand. I couldn't control them.

Out of his element – ไม่สันทัด/ชำนาญ ไม่รู้เรื่อง
> He was out of his element when they began discussing DNA.

Out of hock – ไม่มีหนี้ ไม่ติดเงินใคร
> We paid off our mortgage today. It feels good to be out of hock.
ที่มา : T-online
Oxford Advanced Learner’s Dictionary
Collins Cobuild English Dictionary
New Model English-Thai Dictionary, So Sethaputra
English-Thai Dictionary for English Teachers, Loymay God bless u all

 


  คำตอบที่ 263  
 

narada

12 ก.ค. 56
เวลา 12:05:42วลีหรือ phrasal verbs ที่เจอบ่อยๆหรือน่าสนใจในภาษาอังกฤษที่ใช้พูดกัน

Open a window – เปิดมุมมองใหม่ในการมองปัญหา/เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
> That idea opens a window on the causes of war. What do you see?

Open and shut – ตัดสินได้ง่าย ไม่ซับซ้อน
> If either spouse admits adultery, divorce is an open and shut case.

Open season – ช่วงเวลาที่อนุญาตให้ล่าสัตว์ได้อย่างถูกกฎหมาย
> Nancy said there should be an open season on sex offenders.

Open some doors – เปิดโอกาส/ช่วยให้ประสบความสำเร็จ
> I'm hoping my college diploma will open some doors.

Open to question – ไม่ได้ถูกต้องไปหมด สามารถถกเถียงได้
> Your decision to allow liquor at the party is open to question.

Open up – เปิดใจพูด บอกความในใจ
> When we become friends, I'll open up with you - I'll share.

Out and out – อย่างโจ่งแจ้งชัดเจน/ใจกล้าหน้าด้าน
> The advertisement was an out-and-out lie. It contained no truth.

Out cold – สลบไม่รู้สึกตัว
> Liam is out cold. A baseball hit him on the side of the head.

Out for blood – พยายามเอาชนะ/ทำร้าย/แก้แค้น
> The Jets are out for blood tonight because they lost 7-0 last night.

Out in left field – ไม่สมเหตุสมผล
> Don't listen to his advice. He's out in left fieldที่มา : T-online
Oxford Advanced Learner’s Dictionary
Collins Cobuild English Dictionary
New Model English-Thai Dictionary, So Sethaputra
English-Thai Dictionary for English Teachers, Loy

May God bless u all .
 


หน้าที่แล้ว | หน้า 11 12 13 14 |


กรุณาloginก่อนโพสต์
  
Jaisamarn Full Gospel Church 10-12 soi 6 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok
Tel. +66(0)2253-0082 , +66(0)2253-9081-4 FAX +66(0)2653-0127