ตอบคำถามเพิ่ม คลิกที่นี่
 
  ข้อพระคัมภีร์หนุนใจ  
 

มิตรภาพ

29 พ.ค. 52
เวลา 16:49:50

พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน
1Co 12:5 การปรนนิบัติมีต่างๆ แต่องค์พระผู้เป็นเจ้ามีองค์เดียว

1Co 12:6 อาการที่กระทำไปนั้นมีต่างๆ แต่เนื่องมาจากพระเจ้าองค์เดียวที่ทรงกระทำสารพัดในทุกคน

1Co 12:7 การปรากฏของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อเป็นประโยชน์แก่เขาPsa 32:7 พระองค์เป็นที่ซ่อนเร้นของข้าพเจ้า พระองค์จะทรงรักษาข้าพเจ้าไว้ให้พ้นทุกข์ พระองค์จะทรงแวดล้อมข้าพเจ้าไว้ด้วยเพลงสรรเสริญแห่งความรอดPsa 91:14 เพราะผู้นั้นได้รักเรา เราจึงจะช่วยเขาให้รอด2Ti 4:16 เมื่อข้าพเจ้าได้แก้คดีครั้งแรกนั้น ไม่มีผู้ใดเข้าข้างข้าพเจ้าสักคนหนึ่ง แต่เขาได้ทิ้งข้าพเจ้าเสียทุกคน ขออย่าให้การผิดนั้นเกิดเป็นโทษแก่เขา

2Ti 4:17 แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเข้าข้างข้าพเจ้าและทรงชูกำลังข้าพเจ้า เพื่อจะให้การซึ่งข้าพเจ้าได้ประกาศนั้นสำเร็จ และเพื่อพวกต่างชาติทั้งปวงจะได้ยินได้ฟัง ข้าพเจ้าก็ได้พ้นจากปากสิงโตนั้น

2Ti 4:18 องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้ข้าพเจ้าพ้นจากการร้ายทุกอย่าง และจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดไว้ในแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์ สง่าราศีจงมีแก่พระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน2Co 1:3 จงสรรเสริญพระเจ้า พระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา คือพระบิดาผู้ทรงความเมตตา และพระเจ้าผู้ทรงชูใจทุกอย่าง

2Co 1:4 พระองค์ผู้ทรงโปรดให้เราได้รับความชูใจในการทุกข์ยากทั้งสิ้นของเรา เพื่อเราจะได้ชูใจคนเหล่านั้นที่มีความทุกข์ยากอย่างหนึ่งอย่างใด ด้วยความชูใจซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้า

2Co 1:5 ด้วยเราได้มีส่วนทนทุกข์ด้วยกันกับพระคริสต์มากเท่าใด ความชูใจของเราเนื่องจากพระคริสต์ก็มากเท่านั้น

2Co 1:6 ที่เราทนความทุกข์ยากนั้น ก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ความชูใจ และความรอด หรือที่เราได้รับความชูใจนั้นก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับความชูใจด้วย ซึ่งทำให้ท่านทั้งหลายเพียรสู้ทนความทุกข์เหมือนอย่างเราได้ทนนั้น

2Co 1:7 เราจึงมีความหวังแน่นอนในท่านทั้งหลาย เพราะเรารู้ว่าท่านทั้งหลายได้มีส่วนในความทุกข์ยากฉันใด ท่านทั้งหลายจะได้มีส่วนในความชูใจฉันนั้นPsa 103:1 จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงสรรเสริญพระยะโฮวา และบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมข้าพเจ้าจงสรรเสริญพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์

Psa 103:2 จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ยจงสรรเสริญพระยะโฮวาและอย่าลืมบรรดาพระคุณของพระองค์

Psa 103:3 ผู้ทรงโปรดยกความผิดทั้งหมดของเจ้า ผู้ทรงรักษาบรรดาโรคของเจ้าให้หายPsa 5:11 แต่ขอให้บรรดาผู้ที่อยู่ในความอารักขาของพระองค์มีใจชื่นชมยินดี ให้เขาโห่ร้องเป็นนิตย์ด้วยใจร่าเริง เพราะพระองค์ทรงป้องกันเขาไว้ ให้คนทั้งปวงที่รักพระนามของพระองค์มีใจเบิกบานในพระองค์ด้วย

Psa 5:12 เพราะพระองค์จะทรงอวยพระพรแก่ผู้ชอบธรรม ข้าแต่พระยะโฮวา พระองค์จะทรงคุ้มครองรักษาเขาไว้ด้วยพระกรุณาเหมือนดังโล่ใหญ่
 


คำตอบที่ 1-6 ทั้งหมด 6 คำตอบ | หน้า 1 |
  คำตอบที่ 1  
 

วันนี้มาแปลกแต่จริง

29 พ.ค. 52
เวลา 17:52:24
การเปลี่ยนแปลง +++555
 


  คำตอบที่ 2  
 

ly

31 พ.ค. 52
เวลา 9:33:03
เชื่อเถิดเท่านั้น +_-
 


  คำตอบที่ 3  
 

+_+

31 พ.ค. 52
เวลา 19:07:47


เมื่อพบพระวจนะของพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ก็กินเสีย
พระวจนะของพระองค์เป็นความชื่นบานแก่ข้าพระองค์
และเป็นความปิติยินดีแห่งจิตใจของข้าพระองค์ ยรม15:16
 


  คำตอบที่ 4  
 

water9988

1 มิ.ย. 52
เวลา 4:25:20
ขอทรงประคองข้าพระองค์ไว้ตามพระดำรัสของพระองค์
เพื่อข้าพระองค์จะเป็นอยู่
และอย่าให้ข้าพระองค์ขายหน้าในความหวังของข้าพระองค์
สดุดี 119:116
 


  คำตอบที่ 5  
 

wit

2 มิ.ย. 52
เวลา 8:22:04

ขอบคุณที่บอกอะไรหลายอย่าง รู้ได้โดยวิญญาณ จงทำดีต่อไปครับ ^__^


 


  คำตอบที่ 6  
 

yok

3 พ.ย. 52
เวลา 8:25:16
ขอบคุณในความรักของพระองค์ที่มีต่อเราทุกคน
 


| หน้า 1 |


กรุณาloginก่อนโพสต์
  
Jaisamarn Full Gospel Church 10-12 soi 6 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok
Tel. +66(0)2253-0082 , +66(0)2253-9081-4 FAX +66(0)2653-0127