ตอบคำถามเพิ่ม คลิกที่นี่
 
  ความแตกต่างของคาทอลิค โปรเตสแตนต์ ออโธดอกซ์  
 

เด็กsisterแต่มาเป็นคริสเตียน

21 เม.ย. 48
เวลา 21:57:54

พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน
อยากรู้มานานแสนนานแล้วว่าทำไมคาทอลิค โปรเตสแตนต์(ไม่รู้ถูกหรือเปล่า)และออโธดอกซ์ แตกต่างกันอย่างไรและทำไมคาทอลิคต้องนับถือแม่พระ คริสเตียนไม่นับถือ และโบสถ์ของออโธดอกซ์เป็นลักษณะแบบใดและอยู่ที่ไหนในประเทศไทยตามข้อมูลที่รู้คือในประเทศไทยมีนิกายออโธดอกซ์ด้วย
 


คำตอบที่ 1-20 ทั้งหมด 154 คำตอบ | หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 |
  คำตอบที่ 1  
 

OPO

21 เม.ย. 48
เวลา 23:27:19
นิกายออร์ธอด็อกซ์
...........ความเป็นมาของนิกายนี้ สืบย้อนได้ถึงศตวรรษในคริสตศาสนา อันเป็นช่วงระยะเวลาที่จักรวรรดิโรมันถูกแบ่งแยกออกเป็นสองอาณาจักร คือ โรมันตะวันตกมีศูนย์กลางที่กรุงโรม (Rome) ใช้ภาษาละตินเป็นภาษากลาง ส่วนโรมันตะวันออกซึ่งนิกายเรียกกันว่า ไบแซนทีน (Byzantine) มีศูนย์กลางที่กรุงคอนสแตนติโนเปิล (Constantinople) มีสหมิตรที่เป้นแนวร่วมเดียวกัน คือ เมืองอาเล็กซานเดรีย (Alexandria) อันติอ็อค (Antioch) และเยรูซาเล็ม (Jerusalem) ใช้ภาษากรีกเป็นภาษากลางสื่อสารทั่วไปอาณาจักรทั้งสองนี้มีการแข่งันกันมาตลอด ไม่ว่าจะเป็น
ด้านศาสนา ศิลป วัฒนธรรม และการเมืองแม้นว่าจะนับถือศาสนาคริสต์เหมือนกน แต่มุมมองในด้านความเชื่อต่างกัน เช่น ฝ่ายนิกายออร์ธอด็อกซ์ ไม่บังคับในเรื่องการถือโสดของนักบวช ไม่บังคับในเรื่องการอดอาหาร การไว้หนวดเครา ปฏิเสธการไถ่บาปของบาทหลวงคาทอลิคเพราะเห็นว่า ไม่จำเป็น การไม่ยอมรับในอำนาจของพระสันตะปาปาและการตีความเกี่ยวกับ พระตรีเอกภาพก็ต่างกัน พระสันตะปาปากรุงโรมจึงขับออกจากศาสนจักร กลุ่มออร์ธอด็อกซ์ได้ถือโอกาสประกาศตนเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อกรุงโรม แล้วแรียกกลุ่มของตนว่า “ออร์ธอด็อกซ์” (Orthodox) ซึ่งมีความหมายว่า “หลักธรรมที่เที่ยงตรง” หรือ “หลักธรรมที่ถูกต้อง” ทั้งนี้เพราะพวกออร์ธอด็อกซ์เชื่อว่า หลักคำสอนที่พวกตนปฏิบัติอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง มีเหตุผลไม่งมงาย พิธีกรรมความเชื่อต่างๆ ล้วนได้อิทธิพลจากกรีก อันเป็นแหล่งที่มรของความเชื่อที่ถูกต้องเป็นเหตุเป็นผล ศาสนจักรของโรมันตะวันออกเจริญรุ่งโรจน์อยู่นาน จนกระทั่งอาณาจักรโรมันตะวันตกล่มสลายตกเป็นของพวกอนารยาชนในระยะเวลาหนึ่ง อาณาจักรโรมันตะวันออกก็สูญเสียให้แก่พวกเตอร์ก (Turk) ในปี ค.ศ. 1453 นับแต่นั้นมาศานาอิสลามได้เข้าไปมีบทบาทแทน
...........แม้นว่ากรุงคอนแสตนติโนเปิลโดยทั่วไปเป็นของพวกเตอร์ก แต่ผู้ถือนิกายออร์ธอด็อกซ์ยังคงมีอยู่บ้าง ส่วนมากแพร่หลายในแถบ ยุโรปตะวันออกและรัสเซีย ทำให้เกิดนิกายออร์ธอด็อก์แบบสลาฟ (Slavic Orthodox) และนิกายออร์ธอด็อกซ์แบบรัสเซีย (Russia Orthodox) ซึ่งแต่เดิมมาทั้งหมดนี้เคยเป็นแบบนิกายกรีก ออร์ธอด็อกซ์ (Greek Orthodox) โดยเฉพาะที่รัสเซียนั้น ศาสนาเจริญ รุ่งเรืองมากอาจเรียกได้ว่าเป็นอาณาจักรโรมันแห่งที่สาม มีศูนย์กลางที่มอสโคว์ (Moscow) อย่างไรก็ตาม พอสิ้นสุดระบบการปกครอง แบบสมบูรณาญาสิทธิราช เข้าสู่ยุคการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ความรุ่งเรืองของศาสนาได้ลดลงไป แต่ยังไม่ถึงกับศูนย์สลาย เพราะเหตุ ว่าศาสนจักรยังสามารถพิมพ์คัมภีร์ไบเบิลเผยแพร่ได้และบางส่วนได้นำส่วนออกขายต่างประเทศ ประมาณกันว่าใน รัสเซียขณะนั้นมีผู้นับถือ ประมาณ 50 ล้านคน มีนักบวช 35,000 คน ข้อมูลนี้เป็นสถิติที่บันทึกไว้ในหนังสือ ศาสนาของโลก (The World’s Great Religions) ของนิตยสารไลฟ์ (Life) ตีพิมพ์ปี ค.ศ. 1957 นับว่ามีจำนวนผู้นับถือศาสนานี้ไม่น้อยเลยสำหรับสมัยนั้น แต่สำหรับปัจจุบันนี้ เราไม่สามารถทราบจำนวนผู้นับถือศาสนานี้ได้อย่างแน่นอน เพราะเนื่องจากความแปรปรวนทางการเมือง

...........ปัจจุบันนี้ นิกายออร์ธอด็อกซ์มีอิสระภาพในด้านความเชื่อและการปกครองตนเอง โดยไม่ต้องขึ้นต่อสำนักวาติกันของโรม มีปาตริอาร์ค (Patriarch) เป็นประมุข แต่ก็มีออร์ธอด็อกซ์บางกลุ่มที่ยังขึ้นต่อสำนักวาติกันเรียกว่า ออร์ธอด์กซ์คาธอลิค พวกนี้มีพิะกรรมต่างๆ เป็นแบบตะวันออกแต่ระบบการปกครองอยู่ภายใต้การชี้นำของสำนักวาติกัน ประเทศที่นับถือนิกายออร์ธอด็อกซ์ส่วนมากเป็นพวกยุโรป ตะวันออก เช่น โรมาเนีย ฮังการี บูลาเรีย โปรแลนด์ ยูโกสลาเวีย และรัฐเซีย ฯลฯ

...........อย่างไรก็ตาม แม้นว่านิกายออร์ธอด็อกซ์โดยทั่วไป จะปฏิเสธระบบการปกครองและรูปแบบพิธีกรรมของศาสนจักรคาทอลิค แต่ก็ยังคงยอมรับในศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 7 ข้อ เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ทั้งๆ ที่ระเบียบปฏิบัตินั้นอาจแตกต่างกัน ในส่วนปลีกย่อย แต่ในด้านแก่นหรือเนื้อแท้ของพิธียังคงเป็นแบบเดียวกัน
 


  คำตอบที่ 2  
 

ZephyR.in_winTer

22 เม.ย. 48
เวลา 0:09:21
โปรแตสแต๊นท์
แยกออกมาจากแคทอลิก
เพราะไม่เชื่อเรื่อง
บาทหลวงเท่านั้นที่อ่านพระคัมภีร์ได้
ใบล้างบาป
ห้องสารภาพบาป
เรื่องพระแม่มารีและเซนต์ต่างๆ
แล้วโปรแตสแต๊นท์เรียกเซนต์ของคาโทลิกว่าอัครทูต
หรือสาวกพวกแรก
....
รู้มาแค่นี้อะ
 


  คำตอบที่ 3  
 

OPO

22 เม.ย. 48
เวลา 11:57:55
เพิ่มเติมนะครับ
พระคริสตธรรมคัมภีร์ของโปรเตสแตนท์ จะมี 66 เล่ม
ส่วนของคาทอลิกจะเพิ่มมา 1 เล่ม นี้อะครับ

 


  คำตอบที่ 4  
 

opo

22 เม.ย. 48
เวลา 12:10:22
พระธรรมคัมภีร์ของคาทอลิก แบ่งออกเป็น 2 ภาค
ภาคพันธสัญญาเดิม ประกอบด้วยหนังสือต่างๆ 46 เล่ม
ภาคพันธสัญญาใหม่ ประกอบด้วยหนังสือต่างๆ 27 เล่ม

พระธรรมคัมภีร์ของโปรเตสแตนท์ แบ่งออกเป็น 2 ภาค
ภาคพันธสัญญาเดิม ประกอบด้วยหนังสือต่างๆ 39 เล่ม
ภาคพันธสัญญาใหม่ ประกอบด้วยหนังสือต่างๆ 27เล่ม
 


  คำตอบที่ 5  
 

นิกายในศาสนาคริสต์

22 เม.ย. 48
เวลา 12:31:37
นิกายในศาสนาคริสต์
คอลัมน์ รู้ไปโม้ด
โดย น้าชาติ ประชาชื่น

http://www.matichon.co.th/youth/youth.php?tagsub=031101&tag950=03you30281236&show=1
 


  คำตอบที่ 6  
 

นก+เนห์

23 เม.ย. 48
เวลา 0:31:15
อุตส่าห์ว่าจะเลิกแล้วนะ ห้วย!! มีคนมาพัดถ่านไฟเก่าอีกแล้ว ห้วย!!
เอาเถอะนะ ไหนๆก็ถามมาแล้วก็จะตอบก็แล้วกัน

โปรแตสเตนท์(คริสเตียน)เป็นชาวคริสต์ดั้งเดิมตามพระคัมภีร์ แต่เมื่อข่าวประเสริฐประกาศไปที่โรมันก็ไปผสมกับวัฒนธรรมของโรมัน(ซึ่งไม่มีในพระคัมภีร์)โรมันเคยนับถือพระเจ้าหลายองค์พอจู่ๆให้เขานับถือพระเจ้าองค์เดียว เขาจึงรับไม่ได้ เลยต้องหาให้มีเยอะๆโดยให้แม่พระแทนเทพเจ้าจูโน่(ถ้าจำไม่ผิด)ของเขาและนักบุญแทนเทพต่างๆ (แต่ถ้าไปถามเค้า เค้าจะบอกไม่ใช่ยังงี้ แล้วจะยกข้อพระคัมภีร์ที่เค้าตีความตามหลักของเค้าเองมาอ้าง) ตอนหลัง มาติน ลูเธอร์ นำพาชาวคริสต์กลับมาสู่คริสเตียนที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์อีกครั้งก็คือที่เรียกว่าโปรแตสแตนท์ แต่มาได้ไม่หมดพวกที่ไม่ยอมรับหลักการ 95 ข้อ ของลูเธอร์ ก็ยังเป็นคาทอลิกต่อไป
- คาทอลิกมีการนับถือรูปเคารพโดยอ้างว่าคำว่า "รูปเคารพ" ในพระคัมภีร์ในภาษากรีก เป็นคนละอย่างกับรูปปั้นในโบสถ์คาทอลิกแต่ไม่สามารถหาคำที่เข้าใจง่ายได้ในภาษาไทยทำให้คนงง
- คาทอลิกอ้างพระคัมภีร์ ยอห์น19:26-27 ในเรื่องการนับถือแม่พระ
- พระคัมภีร์เดิมของคาทอลิกมีมากกว่าคริสเตียน 7 เล่ม คือ โทบิด,ยูดิท,ปรีชาญาณ,1มัคคาบี,2มัคคาบี,บุตสิรา แล้วอีกเล่มนึงจำไม่ได้แล้วว่าอะไร และดาเนียลคาทอลิกมี 14 บท คริสเตียนมี 12 บท และบางส่วนของเอสเธอร์ที่คาทอลิกมีเพิ่มมา เป็นพระคัมภีร์สารบบที่ 2 (ทั้งหมดนี้ไม่มีในพระคัมภีร์คริสเตียน)

ส่วนออร์โธดอกนี้ไม่ค่อยรู้เท่าไรนะ เท่าที่รู้มาคือมาจากพวกกรีก พวกที่นับถือนิกายนี้มีเยอะแถวรัสเซีย ในประเทศไทยหายากมากกกก


จาก.....อตีดsister ปัจจุบัน ณ เวลานี้คริสเตียนเต็มตัว(ถ้าไม่มีใครกระตุ้นเชื้อ)

อยากรู้จักจังเลยมาแสดงตัวกับเราสองคนหน่อยสิ...
 


  คำตอบที่ 7  
 

นก+เนห์

23 เม.ย. 48
เวลา 0:42:40
ต่ออีกนิดนึง
- พิธีวันอาทิตย์คาทอลิคเรียกมิสซา คริสเตียนเรียกนมัสการ(แต่ไม่เหมือนกัน)
- ขนมปังมหาสนิทของคาทอลิก "จืดมาก" ห้ามเคี้ยวอีกต่างหากแต่คริสเตียนเคี้ยวได้
- คาทอลิกมีการเข้าเงียบที่คริสเตียนเรียกว่าเฝ้าเดี่ยว
- คาทอลิคมีพิธีปัสกาคริสเตียนไม่มี
- คาทอลิกมพิธีเดินรูป 14 ภาค คริสเตียนไม่มี
- คาทอลิกมีการทำสำคัญมหากางเขน คริสเตียนไม่มี
- คาทอลิกจะเคร่งเรื่องศีลมาก คือ
1.ศีลล้างบาป(เท่ากับพิธีบัพตัสมา)
2.ศีลอภัยบาป
3.ศีลกำลัง(บัพติสมาในพระวิญญาณฯ)
4.ศีลมหาสนิท (พิธีมหาสนิท)
5.ศีลสมรส
6.ศีลบวช
7.ศีลสำหรับคนป่วย/คนตาย
........
มีอีกเยอะที่ต่าง ไว้นึกได้แล้วจะมาโพสต์ใหม่นะ....
 


  คำตอบที่ 8  
 

sister

23 เม.ย. 48
เวลา 16:26:08
นี่ๆยังมีศีลจุ่มอีกอย่างนะ
 


  คำตอบที่ 9  
 

นก+เนห์

23 เม.ย. 48
เวลา 20:22:32
ศีลจุ่มก็คือศีลบัพติสมานั่นแหละแต่เป็นภาษาพูด
 


  คำตอบที่ 10  
 

นก+เนห์

23 เม.ย. 48
เวลา 20:52:26
ถึงตำตอบที่2
- นั่นคือตามความเข้าใจของคนทั่วๆไป ตามที่มีในตำราเรียน แต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้น(แต่ถ้าถามพวกเขาพวกเขาก็ต้องว่าอย่างนั้นแน่นอน)
- สิ่งที่คาทอลิกเรียกว่าSt.(เซนต์)ไม่ได้หมายความถึงเฉพาะพวกอัครทูตหรือสาวกพวกแรกที่มีในพระคัมภีร์ คนรุ่นหลังเช่นรุ่นเราๆที่ทำความดีถึงระดับของเค้าเขาก็ยกย่องให้เป็นเซนต์ เช่น แม่ชีเทรีซาก็ถูกยกย่องให้เป็น St. เหมือนกัน

ถึงตำตอบที่3
- พระคัมภีร์ที่เพิ่มมาของคาทอลิกมี 7 เล่มกับอีก 2 ส่วน ไม่ใช่แค่ 1 เล่ม
.......
เพิ่มเติม
- คาทอลิกเชื่อว่าการถวายทรัพย์สามารถลบบาปได้
- คาทอลิกมีความเชื่อเรื่องไฟชำระ
- คาทอลิกเชื่อว่าความรอดเกิดจากการกระทำ
- คาทอลิกมีนักบุญราศี (mother,sister,brother,father ฯลฯ)
- คาทอลิกมีบทภาวนา(อธิษฐาน)ที่ค่อนข้างจะตายตัว เป็นแบบแผน
- คาทอลิกไม่ประกาศข่าวประเสริฐโดยถือว่าต้องให้พระเจ้าเรียกเอง
- คาทอลิกมีการสวดมนต์เป็นภาษาละติน
- คาทอลิกเชื่อว่าต้องอธิษฐานผ่านแม่พระ/สามารถอธิฐานกับนักบุญของตัวเองได้
- เมื่อเด็กเกิดในครอบครัวคาทอลิกเมื่อแข็งแรงพอที่จะพาไปไหนมาไหนได้พ่อแม่ก็จะพาไปรับศีลล้างบาป และรับการตั้งชื่อตามชื่อนักบุญ
- คาทอลิกมีการสวดสายประคำต่อแม่พระ
- คาทอลิกมีการบูชาไม้กางเขน
- คาทอลิกห้ามวางพระคัมถีร์ไว้กับพื้นหรือในที่ตำหรือที่เหมาะสม
- ไม้กางเขนของคาทอลิกจะมีพระเยซูอยู่แต่ของคริสเตียนจะไม่มี
- คาทอลิกเรียกโบสถ์ว่าวัด เรียกบาทหลวงว่าพระสงฆ์ ในวัดคาทอลิกจะมีที่พักของบาทหลวง (เหมือนพุทธ)
- คาทอลิกอาทิตย์ไหยคิดจะเข้าวัดไหนก็ได้ไม่ผูกขาดกับที่ใดที่หนึ่ง

สิ่งที่ต่างกันมีเยอะมาก แต่ที่เหมือนกันก็มี เช่นเรื่องพระเจ้าตรีเอกานุภาพก็เหมือนกันเพียงแต่เรียกคนละอย่าง คริสเตียนเรียก พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่คาทอลิกเรียกพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า พระจิต แต่ก็คือเหมือนกัน
.....
 


  คำตอบที่ 11  
 

เด็กกลับใจ

23 เม.ย. 48
เวลา 21:41:21
นี่ๆขอนิกายออโธดอกซ์บ้างสิอย่าตอบแค่คาทอลิคมาอย่างเดียว
 


  คำตอบที่ 12  
 

คริสตนุบาล

5 พ.ค. 48
เวลา 21:11:44
ศาสนาคริสต์ สำหรับประเทศไทย รับรองเฉพาะนิกาย
คาทอลิก และโปรแตสแตนท์

ข้อมูลจากกรมศาสนา (ปี 2004)
o คริสตจักรโปรแตสแตนท์ จำนวน 1,442 แห่ง
o โบสถ์คาทอลิก จำนวน 420 แห่ง
o รวม 1,862 แห่ง

สำหรับขู้อมูลความแตกต่างนิกายออร์ธอด็อกซ์ กับ โรมันคาทอลิคที่พอจะหาได้ (สำหรับภาษาไทย)

_ นิกายออร์ธอด็อกซ์ มีแนวความเชื่อที่ต่างจากนิกายโรมันคาทอลิคบางประการ ตามที่ฮอพฟ์ ( Hopfe . 1983 : 398 - 399) ได้จำแนกไว้มีดังนี้ คือ

_ 1. การรับศีลล้างบาปของนิกายออร์ธอด็อกซ์ยังคงกระทำกับทารก และใช้วิธีการดำน้ำ ส่วนนิกายคาทอลิคนั้นใช้วิธีการปะพรมน้ำและอาจจะกระทำต่อเด็กซึ่งโตพอรู้หลักธรรม ไม่จำเป็นที่จะต้องกระทำต่อทารกเท่านั้น (เด็กที่โตพอรู้ความนั้นอาจจะมีอายุประมาณ 12-14 ปี)

_ 2. การรับศีลมหาสนิทของนิกายออร์ธอด็อกซ์ใช้ขนมปังและเหล้าไวน์ ส่วนนิกายคาทอลิคให้แต่ขนมปังอย่างเดียว ส่วนเหล้าไวน์นั้นบาทหลวงผู้ทำพิธีเท่านั้นที่ได้ดื่ม และระยะเวลาของการทำพิธีศีลมหาสนิทของนิกายออร์ธอด็อกซ์ก็ใช้เวลาที่ยาวนานกว่ากัน

_ 3. นิกายออร์ธอด็อกซ์ยอมให้นักบวชของตนสามารถแต่งงานได้ก่อนบวช ส่วนนิกายคาทอลิคผู้ที่บวชได้จะต้องเป็นโสด ไม่มีพันธะทางครอบครัวมาก่อน

_ 4. นักปรัชญาและนักคิดของทางตะวันออก มีอิทธิพลต่อนิกายออร์ธอด็อกซ์ เน้นในความศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสต์ทำให้ห่างจากความเป็นมนุษย์

_ 5. นิกายออร์ธอด็อกซ์ปฏิเสธการสลักรูปเคารพของพระเจ้าและพระแม่มารี แต่ยินดีกราบไหว้รูปเคารพที่เป็นไม้กางเขนและรูปเคารพที่เป็นศิลปีประเภทจิตรกรรม
ดังนั้น เราจะพบว่าโบสถ์ของนิกายออร์ธอด็อกซ์มีภาพเขียนฝาฝนังรูปพระเจ้า แม่พระและนักบุญ แต่ไม่มีการสลักรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เลย

_ 6. นิกายออร์ธอด็อกซ์ส่งเสริมชีวิตประชาชนให้ดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย โดยเฉพาะนักบวชนั้นต้องไม่ฟุ้งเฟ้อ มีความอดทน กล้าหาญ ไม่อาลัยในความสุข ละความรักแบบโลก ๆ แต่เคร่งครัดศรัทธาในศาสนาอย่างจริงจับ นักบวชออร์ธอด็อกซ์หลายคนสละชีวิตทางโลกไปเป็น นักพรตถือศีลภาวนาตามถ้ำ และทะเลทรายไม่น้อย

_ 7. นิกายออร์ธอด็อกซ์ใช้ภาษากรีกและถือว่าเป็นภาษาที่ต้องให้ความเคารพคล้ายกับพระพุทธศาสนาที่ให้ความสำคัญกับภาษาบาลี

_ เพิ่มเติม 1. นิกายออร์ธอด็อกซ์ส่วนใหญ่ (ยกเว้นบางนิกาย ขึ้นต่อสำนักวาติกันเรียกว่า ออร์ธอด์กซ์คาธอลิค ) ไม่มีศูนย์กลางอำนาจในที่ใดโดยเฉพาะ เพราะให้ความสำคัญต่อประมุขนิกายซึ่งอยู่ในประเทศต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยเรียกชื่อประมุขเหมือนกันหมดว่า ปาตริอาร์ค (Patriarch) หรือ อาร์คบิชอบ (Archbishop)

_ เพิ่มเติม 2. สำหรับนิกายออร์ธอด็อกซ์ แล้วหัวใจสำคัญของศาสนจักร คือ ศาสนพิธี หรือการนมัสการ เพราะฉะนั้น จึงมีพิธีนมัสการที่ค่อนข้างเด่นเป็นพิเศษ และสมาชิกจะจริงจัง และมีท่าทียำเกรงมากในการนมัสการ.

_ เพิ่มเติม 3 นิกายออร์ธอด็อกซ์ใช้พระคัมภีร์กรีกฉบับเสปตัวเจนต์ (Septuagint) ซึ่งมีหนังสือสารบบรองหรือเรียกว่า “อธิกธรรม” อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เพียง 66 เล่มของพระคัมภีร์ ที่ถูกรับเป็นมาตรฐานของความเชื่อ ยังมีหนังสือเล่มอื่นๆ ด้วย

ข้อมูลจาก

http://www.geocities.com/janejira_jc/CHURCH7.htm#Orthodox

http://hu.swu.ac.th/ph/religion_christianity_denomination.htm หรือ http://www.thai-folksy.com/ELearning/Religion/13-07-Crist.html

http://religion.m-culture.go.th/religion_christ/christ_2.asp

ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ล่วงหน้า
 


  คำตอบที่ 13  
 

หน้าม้า

6 พ.ค. 48
เวลา 13:07:05
ทำไมคริสเตียนมีหลายนิกาย อะไรบ้าง?
http://webinspirer.com/godwithus/article/article_detail.php?no=000009a

หลักข้อเชื่อระหว่างคาทอลิกกับโปรแตสแตนท์
http://webinspirer.com/godwithus/article/article_detail.php?no=000035b
 


  คำตอบที่ 14  
 

หยก

15 ก.ย. 48
เวลา 13:26:16
ฉันเป็นชาวคาทอลิกคนหนึ่ง เท่าที่รู้มามีอยู่ว่าออธอดอกซ์ คอพติค เป็นนิกายดั้งเดิมที่สุด ยึดถือพิธีกรรมดั้งเดิมทุกอย่าง และการปฏิบัติแทบจะเหมือนคาทอลิกทุกอย่างเพราะฉันเคยไปมา คาทอลิกและออธอดอกซ์ไม่เคยว่าพาดพิงนิกายอื่น มีแต่โดนโจมตี
 


  คำตอบที่ 15  
 

opo

15 ก.ย. 48
เวลา 19:56:32
แสดงว่า..โปรเตสแตนท์..พาดพิงนิกายอื่นหรือเนี่ยยยยยยยยย
 


  คำตอบที่ 16  
 

mary

15 ก.ย. 48
เวลา 22:19:57
ใช่แล้วนิกาย โปรเตสแตนท์ ชอบว่านิกายโรมันคาทอลิคนับถือรูปเคารพแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าคนไหนได้เข้ามาสัมผัสแล้วก็จะรู้ว่าพวกเราไม่ได้กราบไหว้รูปเคารพเลยพวกเราให้ความเคารพรูปปั้นของพระเยซูแม่มารีแล้วก็เหล่าบรรดานักบุญและยกย่องเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราคิดว่าเป็นสิ่งที่เตือนใจเรามากกว่าจริงแล้วเราก็นมัสการพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวถ้าใครรู้ไม่จริงเกี่ยวกับคาทอลิคก็อย่าสุ่มสี่สุ่มห้าพูดเพราะถ้าพูดผิดมันก็จะทำให้คนที่เค้าไม่รู้จะเข้าใจผิดหาว่าคาทอลิคนับถือแบบผิดๆ จริงๆแล้วถ้าคุณได้สัมผัสความรักของพระแม่มารีแล้วคุณจะรุ้ว่าแม่มารีรักคุณแค่ไหนแต่ที่ดิฉันรู้ก็คือแม่มารีวิงวอนพระเจ้าให้ดิฉันคนบาปคนนี้ทุกวันแล้วฉันก็จะมีประสพการ์ณกับพระเยซูและแม่พระทุกวันเลยหล่ะฉันขออะไรแม่มารีก็ให้ฉันมาตลอดฉันพระแม่มารีก็ออกจะดีและน่ารักพระแม่ยอมทำตามน้ำพระทัยพระเป็นเจ้าทุกอย่างแล้วพวกคุณยังไม่เคารพนางอีกขอร้องนะว่าถ้าใครไม่นับถือพระแม่แล้วก็ขออย่าเหยียบย่ำหรือดูถูก แม่อย่าเรียกพระแม่ว่าเป็นรูปเคารพได้มั้ยเพราะว่าคำพูดเหล่านี้มันเป็นคำพูดที่มันทำร้ายพวกเราชาวคาทอลิคถ้าคนเรามีสามัญสำนึกอย่าพูดคำนี้อีกควรจะพูดในทางที่สร้างสรรจะดีกว่ามั้ยคะ
 


  คำตอบที่ 17  
 

คริสเตียน

19 ก.ย. 48
เวลา 14:58:11
ในการสนทนาไม่น่าจะใช้คำว่าคาทอลิคหรือโปรเตสแตนท์ เพราะนั้นกำลังหมายความว่าโรเตสแตนทุกคนและคาทอลิคทุกคน ทุกคนไม่ได้คิดอย่างนั้น ผมเป็นโปรเตสแตนแต่ก็ร่วมงานกับเพื่อคาทอลิกโดยไม่มีความคิดแบ่งแยก มองมุมใหม่กันดีกว่า ใครทำอะไร? ดีกว่าว่าใครเป็นอะไร
 


  คำตอบที่ 18  
 

mary

19 ก.ย. 48
เวลา 23:49:38
ตอบคุณ คริสเตียน คุณเป็นคนดีนะที่ไม่แบ่งแยกถ้าทุกคนเป็นอย่างคุณก็ดีน่ะสิแต่เท่าที่พอจะทราบมาเนี่ย รู้สึกว่ามีบาง WEB SITE ก็จะเปรียบเทียบออกมาอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเวลาได้อ่านแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าที่ออกมาเปรียบเทียบอย่างนี้มีจุดประสงค์อะไรกันแน่ อย่างเช่นที่เค้าเขียนบอกว่าชาวคาทอลิคเชื่อว่ามีการซื้อตั๋วถ่ายบาปหรือว่าบริจาคทรัพย์เพื่อเป็นการลบบาปได้นั้นสมัยนี้มันไม่มีแล้วนะคะอยากให้เปลี่ยนมุมมองหรือความคิดกันเสียใหม่อย่าไปช่างจดช่างจำกับเรี่องในอดีตเลยคนเราต้องรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันอย่าลืมนะว่าเราก็เป็นลูกพระเจ้าเหมือนกัน มาจากอาดัมและเอวาเหมือนกันและอีกอย่างมาร์ติน ลูเทอร์ก็เป็นคาทอลิคมาก่อน แต่แยกออกมาในช่วงหลัง ถ้าเรารู้จักรักและอภัยให้กันและกันแล้วก็รวมกันเป็นพระกายเดียวกันประกาศพระอานาจักรของพระเจ้าด้วยกันนั่นและคือพระประสงค์ของพระเจ้า อย่ามัวแต่จับผิดกันอยู่เลยในโลกนี้ไม่เคยมีใครหรอกที่จะไม่เคยผิดพลาดรักกันไว้เถิดพี่น้องโปรแตสแตนท์และคาทอลิคและทุกคนที่เรียกตัวเองว่าคริสเตียน ขอพระเจ้าสถิตอยู่กับพี่น้องทุกคน ขอให้ทุกนิกายรวมกันเป็นหนึ่งโดยเร็วเถิด Amen
 


  คำตอบที่ 19  
 

anna

20 ก.ย. 48
เวลา 0:54:50
ดีใจและภูมิใจที่มีคนอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชาวคริสต์ข้อแตกต่างก็มีอย่างนี้นะคะ
คาทอลิค กับออทอด็อกซ์ จะมีพิธีกรรมค่อนข้างจะคล้ายกัน คือมีบาทหลวงทำพิธีเหมือนกันแต่ออทอดอกซ์จะทำพิธีมิสซานานกว่าคอทอลิคและจะทำพิธีใช้ภาษาละตินแล้วก็ภาษาอังกฤษเพราะตอนนี้ยังไม่มีบาทหลวงเป็นคนไทยแต่ออทอดอกซ์ก็มีมาจากหลายประเทศล่าสุดที่เข้ามาเมืองไทยก็คือมาจากออสเตเรียเท่าที่รู้มาก็คือโบสถ์ดั้งเดิมของเค้ามาจากประเทศอียิป บาทหลวงจะใส่ชุดสีดำไว้หนวดเครายาวเหมือนกับยิวสมัยก่อนแต่ในพิธีจะเค้าจะใส่ชุดสีขาวใส่หมวกยาวทำพิธีจะนานพอสมควรเค้าจะรักษาประเพนีดั้งเดิมสืบต่อกันมาแล้วศีลมหาสนิทก็คือจะมีขนมปังเป็นก้อนกลมๆแล้วบาทหลวงก็จะหั่นเป็นชิ้นและไวน์แต่ไวน์จะเป็นไวน์ที่ทำไว้สำหรับทำพิธีโดยเฉพาะแล้วก่อนจะเข้าไปรับศีลได้ก็ต้องเตรียมตัวคือจะต้องไม่กินหรือไม่ดื่มอะไรก่อนรับศีลตั้งแต่เที่ยงคืนของวันเสาร์แล้วถึงจะไปรับศีลได้ในวันอาทิตย์ แล้วก็ที่โบสถ์จะมีผ้าไว้สำหรับปิดปากตอนที่รับปังที่บาทหลวงหยิบใส่ปากให้แล้วในระหว่างทำพิธีผู้หญิงต้องคลุมผมด้วยจนกว่าจะเสร็จพิธี แล้วก็ในโบสถ์ของออทอดอกซ์จะไม่มีรูปปั้นพระเยซูแม่พระและนักบุญจะมีแต่รูปภาพถ้าใครสนใจอยากรู้รายละเอียดมากไปกว่านี้ก็ลองไปดูเค้ามีสอนภาษาอังกฤษฟรีด้วยอยู่ที่ซอยลาดพร้าว107 โทร 02-7311400 ที่นั่นจะเรียกว่า st.mark ถ้ามีใครอาษาจะไปช่วยแปลในพิธีก็ไปได้นะเพราะตอนนี้เค้าก็ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องการแปลพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษเป็นไทยนี่ก็เป็นความน่ารักของนิกายออทอดอกซ์ ส่วนคาทอลิคก็มีความสุภาพน่ารักไม่แพ้ออทอดอกซ์เหมือนกันในโบสถ์แต่ละที่นั้นสวยงามเวลาทำพิธีก็สง่ามากยิ่งเวลามีงานแต่งงานนั้นของคาทอลิคเค้าจะจัดสวยมากจะมีบาทหลวงทำพิธีให้ แล้วในพิธีมิสซาก็จะมีการขับร้องเพลงอย่างสุภาพมีความหมายลึกซึ่งบรรยากาศภายในโบสถ์จะดูมีความศักดิ์สิทธิ์มากมีรูปปั้นพระเยซูแม่พระและนักบุญ และประดับประดาด้วยดอกไม้เป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งในโบสถ์ออทอดอกซ์จะไม่มีดอกไม้ประดับแบบนี้ บางโบสถ์ก็จะทำถ้ำแม่พระไว้ให้คนเคารพและระลึกถึงพระแม่มารีส่วนวันคริสมาส ของคาทอลิคจะตรงวันที่ 25 ธันวาของทุกปีแต่ของออทอดอกซ์จะไปจัดในช่วงเดือนมกราคมของทุกปีถ้าจำไม่ผิดจะตรงกับวันที่ 5 มกราคม ส่วน นิกายโปรแตสแตนท์ จะไม่นับถือพระแม่มารีและนักบุญภายในโบสถ์จะมีไม้กางเขนและประดับเวทีด้วยดอกไม้สวยงามไม่แพ้กัน พี่น้องโปรแตสแตนท์จะร้อนรนในการประกาศข่าวประเสริฐจะไปเยี่ยมเยียนกันและก็จะมีกลุ่มแคร์หรือบางที่ก็จะเรียกว่าเซลและก็จะเรียกกันว่าพี่น้องทุกคำซึ่งฟังแล้วก็ดูน่ารักดี แล้วก็ยังมีอีกหลายนิกายสรุปแล้วทุกนิกายก็มีเหตุผลในการปฎิบัติหน้าที่ของแต่ละคนแต่เราก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการการประกาศข่าวดีตามที่แต่ละคนจะถนัดและทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นและสิ่งสุดท้ายคือได้ไปอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้า เราชาวคริสต์เชื่อว่าอย่างนั้นค่ะ ขอพระเจ้าอวยพรทุกคน ดิฉันอธิฐานทุกวันขอพระเจ้าให้เรารวมกันเป็นหนึ่งเร็วๆนี้ ดิฉันคือลูกพระเจ้าคนหนึ่งเป็นโรมันคาทอลิคค่ะ
 


  คำตอบที่ 20  
 

อดีตคุณป้าจอมดื้อ

20 ก.ย. 48
เวลา 23:24:03
ความจริงแล้วในพระคัมภีร์ไม่เคยมีบอกให้แยกนิกายเลยนะ มนุษย์นั่นและที่มาแยกกันเอง แต่ที่สำคัญไม่ได้อยู่ที่ใครนิกายไหนหรอก สำคัญคือ ยึดพระคัมภีร์เป็นหลัก และปฏิบัติตามนำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่เท่านั้น ถ้ามัวมาถามมนุษย์ด้วยกัน ทุกคนก็จะตอบตามที่ตัวเองได้รับการปลูกฝังมา ทุกคนต่างก็คิดว่าของตัวเองถูกต้องที่สุด แล้วเมื่อไรจะได้ข้อยุติล่ะ เราว่านะเรื่องนี้พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ ถามพระเจ้าดีกว่าถามมนุษย์นะ เพราะแต่ละคนอาจมีมุมมองและได้รับการปลูกฝังมาไม่เหมือนกัน อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ พระคุณของพระเจ้าแล้วหละ

อ่านพระคัมภีร์มากๆ อธิษฐานถามพระเจ้า แล้วจะได้คำตอบเอง...
อย่ามานั่งเถียงกันเลยนะยังไงก็ลูกพ่อเดียวกัน
ขอพระเจ้าอวยพร
 


| หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 |


กรุณาloginก่อนโพสต์
  
Jaisamarn Full Gospel Church 10-12 soi 6 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok
Tel. +66(0)2253-0082 , +66(0)2253-9081-4 FAX +66(0)2653-0127