หน้าหลัก
www.jaisamarn.org
www.jaisamarn.net
 จากใจศ.บ.
Pastor's Blog
 ศ.จ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
 Palm (Avantgo)
 Jaisamarn
 ฟังคำเทศนา ทุกสัปดาห์
หมวด
วีดีโอคลิป
มุมมองศบ.
ธรรมนูญ 2009
 English language
 คริสตจักรในคณะพระกิตติคุณฯ
 พันธกิจ
 คริสตจักรในเครือพันธกิจ
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กระดานข่าวประกาศ
 กิจกรรมและข่าวคราว
 คริสเตียน
คำอธิษฐาน
เสนอหัวข้ออธิษฐาน
วันฟ้าใส (คำพยาน)
วันฟ้าสวย
 บทเพลงนมัสการ
 บทความ
เบื้องลึกเบื้องหลัง
หมวด
250เหตุการณ์ในชีวิตพระเยซู
 Cell Church
 เกมส์สันทนาการ
MIS Jaisamarn
ปฎิทินคริสตจักรใจสมาน
 ทักทาย-หนุนใจ
Jaisamarn.net
 1Click1กำลังใจ
 WebBoard
 เพื่อนบ้าน
 เพื่อนบ้าน
 แนะนำ คริสตจักร, องค์กร
 แนะนำ www
 ติดต่อ-แนะนำ
Webmaster
Christian in Thailand


[ กิจกรรมและข่าวคราว ]
วันระลึกถึงผู้ที่ล่วงหลับ สัมมนาผู้นำ 360 องศา
อาสาสมัครจาก Lavished Wariorrs Team ร่วมรับใช้กับ คจ.ใจสมานสมุทรสงคราม ศิษยาภิบาลคจ.ใจสมานสมุทรสงคราม มอบพระคัมภีร์
Heaven's Windows Opened Over Thailand ร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชาย วรภาส มีจิตรไพศาล
YWAM Lausanne Swisszerland ร่วมรับใช้กับคริสตจักรใจสมานสมุทรสงคราม คจ.ใจสมานสมุทรสงคราม ส่งความสุขในงาน Christmas Cheer
One Hope International ร่วมพันธกิจกับ คจ.ใจสมานสมุทรสงคราม พิธีอธิษฐานขอพรถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
รายการที?1-10 ทั้งหม?491 รายการ | หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | หน้าถัดไ? border=  หน้าสุดท้า? border=
พิธีการสถาปนาศาสนศักดิ์ ของ คณะพ.ส.ท.
พิธีการสถาปนาศาสนศักดิ์ ของ คณะพ.ส.ท.
ข้อมูลจากฝ่าย ประชาสัมพันธ์
วันที่ 10/05/2008
     
ในวันที่ 3 พ.ค. ที่ผ่านมาเวลา 15.00 น.ในค่าย "เติมด้วยไฟ" ที่วังรีรีสอร์ท จ. นครนายก คณะพ.ส.ท.ในประเทศไทยจัดพิธีการสถาปนาศาสนศักดิ์ แก่อาจารย์ และ อนุศาสนจารย์ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรฉบับที่ 6ของคณะพ.ส.ท. ฯ โดยมี ศจ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล เป็นประธานผู้ประกอบพิธี

พิธีสถาปนาศาสนาศักดิ์ ดำเนินการดังนี้

ศจ. เดชา อังคศุภรกุล นำขบวนประธานผู้ประกอบพิธีเข้าประจำที
ศจ. สามารถ น้อยคำภา อธิษฐานเปิดพิธี
ศจ. เดชา อังคศุภรกุล แนะนำประวัติผู้ที่จะรับการสถาปนาเป็นศาสนาจารย์

สำหรับปีนี้มี 3 ท่าน คือ อศจ.บุญเยี่ยม ไชยครุฑ ผู้ช่วยศิษยาภิบลคริสตจักร ไทยหนองแวง จ. อุดรธานี
อศจ.ณรงค์ชัย คูรอดเจริญ ,อศจ.จันทร์เพ็ญ คูรอดเจริญ ศิษยาภิบาลคริสตจักรใจสมานหัวหิน

สำหรับผู้ที่ได้รับการสถาปนาศาสนศักดิ์เป็นอนุศาสนจารย์ 3 ท่าน คือ คศ.เชษฐา โพธิ์รัก จากคจ.น้ำโสมอุดรธานี ,คศ.อรทัย แซ่จ่าว จาก คจ.พันธกิจรักบ้านใหม่ จ.เชียงใหม่ ,คศ. ยุพิน แสนสวาท จาก คจ.สามัคคีนครสวรรค์

ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล กล่าวกำชับผู้รับการสถานปนา

     
อศจ.บุญเยี่ยม ไชยครุฑ ผู้รับการสถาปนากล่าวคำปฎิญาณ
ความว่า " ข้าพเจ้าขอปฎิญาณว่า โดยพระคุณของพระเจ้า ข้าพเจ้าจะเป็นศาสนาจารย์ และอนุศาสนาจารย์ ที่สัตย์ซื่อต่อการทรงเนียกของพระเจ้า ข้าพเจ้าจะทำหน้าที่ประกาศ สั่งสอนพระคำของพระเจ้า และปกป้องรักษาความจริงแห่งข่าวประเสริฐ ตามหลักข้อเชื่อแห่งธรรมนูญของคณะพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย
ข้าพเจ้าจะพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษามาตรฐานแห่งจริยธรรม ตามหลักคำสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์อย่างสัตยืซื่อ
ข้าพเจ้าจะอุทิศตัวในการเลี้ยงดู และปกครองดูแลประชากรของพระเจ้าให้ดำเนินชีวิตเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ที่เกิดผล และถวายเกียรติแด่พระเจ้า
ข้าพเจ้ายอมรับกฎบัตรและธรรมนูญของคณะพระกิตติคุณสมบรูณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย เป็นแนวทางในการรับใช้ และการประกอบศาสนพิธีในคริสตจักรท้องถิ่น
ข้าพเจ้าขอปฎิญาณต่อพระพักตร์พระเจ้าและต่อที่ประชุมนี้ ด้วยจิตใจที่สำนึกในพระคุณของพระเจ้าในพระนามพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์"

ศจ. ภูมิเนตร เมธีอัครกุล อธิษฐานแต่งตั้งศาสนาจาย์
ศจ. ปีเตอร์ เดวิด กล่าวแสดงความยินดี
ศจ. จอห์น แอนโทนี อธิษฐานปิดพิธี

ในโอกาสนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรผู้รับการสถาปนาศาสนศักดิ์ทุกท่าน

คลิ๊ก ชมภาพที่นี่
     Jaisamarn Full Gospel Church
Sukhumvit 10-12 soi 6 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok 10110 Tel. +66(0)2253-0082 , +66(0)2253-9081-4 FAX +66(0)2653-0127
Ramkhamhaeng 307 Ramkhamhaeng road 68 Huamark, Bangkapi Bangkok 10240 Tel.+66(0)2735-2130-1