250 เหตุการณ์ในชีวิตของพระเยซูคริสต์ จากพระกิตติคุณทั้ง 4 เล่ม
  มัทธิวมาระโกลูกายอห์น
I.การประสูติ และการชีวิตช่วงต้น ของพระเยซูคริสต์
1. จุดประสงค์การเขียนของท่านลูกา1:1-17 1:1-4 
2. พระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์   1:1-18
3. ลำดับพงศ์พันธุ์ของพระเยซูคริสต์  3:23-38 
4. ทำนายเรื่องกำเนิดของยอห์น ผู้ให้บัพติสมา  1:5-25 
5. ทำนายเรื่องกำเนิดของพระเยซู  1:26-38 
6. มารีย์เยี่ยมนางเอลีซาเบธ  1:39-56 
7. กำเนิดของยอห์น ผู้ให้บัพติสมา  1:57-80 
8. ทูตสวรรค์ปรากฏแก่โยเซฟ1:18-25   
9. พระกำเนิดของพระเยซู ที่เบธเลเฮม  2:1-7 
10. ผู้เลี้ยงแกะเข้าเฝ้าพระเยซู  2:8-20 
11. ถวายพระกุมารในพระวิหาร  2:21-40 
12. พวกโหราจารย์เข้าเฝ้าพระกุมาร2:1-12   
13. การหนีไปอียิปต์2:13-18   
14. กลับมายังนาซาเร็ธ2:19-23   
15. พระกุมารพูดกับพวกอาจารย์ในพระวิหาร  2:41-52 
16. ยอห์นผู้ให้บัพติสมาเตรียมทางให้กับพระเยซู3:1-121:1-83:1-18 
17. พระเยซูทรงรับบัพติสมา3:13-171:9-113:21-22 
18. ซาตานทดลองพระเยซูในถิ่นทุรกันดาร4:1-111:12-134:1-13 
19. คำพยานของยอห์นผู้ให้บัพติสมา   1:19-28
20. ยอห์นผู้ให้บัพติสมาประกาศว่า พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์   1:29-34
21. สาวกพวกแรกติดตามพระเยซู   1:35-51
22. พระเยซูทรงเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่น   2:1-12
II. คำสอน และ การรับใช้ของพระเยซู
23. พระเยซูทรงชำระพระวิหาร   2:12-25
24. นิโคเดมัส มาพบกับพระเยซูในเวลากลางคืน   3:1-21
25. ยอห์นกล่าวถึงพระเยซู   3:22-36
250 เหตุการณ์ในชีวิตของพระเยซูคริสต์ จากพระกิตติคุณทั้ง 4 เล่ม
  มัทธิวมาระโกลูกายอห์น
26. เฮโรดจับยอห์นขังคุก  3:19-20 
27. พระเยซูสนทนากับหญิงสะมาเรียที่บ่อน้ำ   4:1-26
28. พระเยซูตรัสเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวฝ่ายวิญญาณ   4:27-38
29. ชาวสะมาเรียมากมายเชื่อในพระเยซู   4:39-42
30. พระเยซูทรงเทศนาในกาลิลี4:12-171:14-154:14-154:43-45
31. พระเยซูทรงรักษาบุตรชายของข้าราชการคนหนึ่ง   4:46-54
32. ชาวนาซาเร็ธไม่ยอมรับพระเยซู  4:16-30 
33. ชาวประมง 4 คนติดตามพระเยซู4:18-221:16-20  
34. พระเยซูทรงสั่งสอนด้วยสิทธิอำนาจ 1:21-284:31-37 
35. พระเยซูทรงรักษาแม่ยายของเปโตร และผู้คน8:14-171:29-344:38-41 
36. พระเยซูทรงสั่งสอนตลอดทั่วแค้วนกาลิลี4:23-251:35-394:42-44 
37. พระเยซูทรงทำการอัศจรรย์ให้จับปลาได้เป็นอันมาก  5:1-11 
38. พระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อนให้หาย8:1-41:40-455:12-16 
39. พระเยซูทรงรักษาคนง่อย9:1-82:1-125:17-26 
40. พระเยซูทรงรับประทานอาหารกับคนบาปในบ้านของมัทธิว9:9-132:13-175:27-32 
41. ผู้นำศาสนาถามพระเยซูเกี่ยวกับเรื่องการอดอาหาร9:14-172:18-225:33-39 
42. พระเยซูทรงรักษาโรคที่สระน้ำ   5:1-18
43. พระเยซูทรงประกาศตัวว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า   5:19-30
44. บรรดาพยานของพระเยซู   5:31-47
45. สาวกเด็ดรวงข้าวในวันสะบาโต21:1-82:23-286:1-5 
46. พระเยซูทรงรักษาชายมือลีบในวันสะบาโต12:9-143:1-66:6-11 
47. ฝูงชนติดตามพระเยซู12:15-213:7-12  
48. พระเยซูทรงเลือกสาวก 12 คน 3:13-196:12-16 
49. พระเยซูทรงสอนเรื่อง ผู้เป็นสุข5:1-12 6:17-26 
50. พระเยซูทรงสอนเรื่อง เกลือและความสว่าง5:13-16   
250 เหตุการณ์ในชีวิตของพระเยซูคริสต์ จากพระกิตติคุณทั้ง 4 เล่ม
  มัทธิวมาระโกลูกายอห์น
51. พระเยซูทรงสอนเรื่อง ธรรมบัญญัติ5:17-20   
52. พระเยซูทรงสอนเรื่อง ความโกรธ5:21-26   
53. พระเยซูทรงสอนเรื่อง การล่วงประเวณี5:27-30   
54. พระเยซูทรงสอนเรื่อง การหย่า5:31-32   
55. พระเยซูทรงสอนเรื่อง การสาบาน5:33-37   
56. พระเยซูทรงสอนเรื่อง การตอบแทน5:38-42   
57. พระเยซูทรงสอนเรื่อง การรักศัตรู5:43-48 6:27-36 
58. พระเยซูทรงสอนเรื่อง การทำทาน6:1-4   
59. พระเยซูทรงสอนเรื่อง การอธิษฐาน6:5-15   
60. พระเยซูทรงสอนเรื่อง การอดอาหาร6:16-18   
61. พระเยซูทรงสอนเรื่อง เงินทอง6:19-24   
62. พระเยซูทรงสอนเรื่อง ความวิตกกังวล6:25-34   
63. พระเยซูทรงสอนเรื่อง การกล่าวโทษผู้อื่น7:1-6 6:37-42 
64. พระเยซูทรงสอนเรื่อง การขอ เคาะ หา7:7-12   
65. พระเยซูทรงสอนเรื่อง ประตูคับแคบ7:13-14   
66. พระเยซูทรงสอนเรื่อง การรู้จักต้นไม้ด้วยผลของมัน7:15-20 6:43-45 
67. พระเยซูทรงสอนเรื่อง รากฐานสองชนิด7:21-29 6:46-49 
68. ความเชื่อของนายร้อย8:5-13 7:1-10 
69. พระเยซูทรงเรียกบุตร ของแม่ม่ายที่นาอินให้เป็นขึ้น  7:11-17 
70. พระเยซูทรงตอบข้อสงสัยของยอห์น ผู้ให้บัพติสมา11:1-19 7:18-35 
71. พระเยซูทรงสัญญาเรื่องการพักสงบฝ่ายวิญญาณ11:20-30   
72. หญิงคนบาปชโลมพระบาทของพระเยซูด้วยน้ำมัน  7:36-50 
73. สตรีบางคนไปกับพระเยซู  8:1-3 
74. ผู้นศาสนากล่าวโทษว่าพระเยซู ใช้อำนาจของมารซาตาน12:22-373:20-30  
75. ผู้นำศาสนาขอให้พระเยซู แสดงหมายสำคัญ12:38-45   
250 เหตุการณ์ในชีวิตของพระเยซูคริสต์ จากพระกิตติคุณทั้ง 4 เล่ม
  มัทธิวมาระโกลูกายอห์น
76. พระเยซูทรงอธิบายถึงครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์12:46-503:31-358:19-21 
77. พระเยซูทรงกล่าวคำอุปมาเรื่องดิน 4 ชนิด13:1-94:1-98:4-8 
78. พระเยซูทรงอธิบายคำอุปมาเรื่องดิน 4 ชนิด13:10-234:10-258:9-18 
79. พระเยซูทรงกล่าวคำอุปมาเรื่องเมล็ดพืชที่งอกขึ้น 4:26-29  
80. พระเยซูทรงกล่าวคำอุปมาเรื่องข้าวละมาน13:24-30   
81. พระเยซูทรงกล่าวคำอุปมาเรื่องเมล็ดพืช13:31-324:30-34  
82. พระเยซูทรงกล่าวคำอุปมาเรื่องเชื้อขนมปัง13:33-35   
83. พระเยซูทรงอธิบายคำอุปมาเรื่องข้าวละมาน13:36-43   
84. พระเยซูทรงกล่าวคำอุปมาเรื่องขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่13:44   
85. พระเยซูทรงกล่าวคำอุปมาเรื่องไข่มุกที่มีราคามาก13:45-46   
86. พระเยซูทรงกล่าวคำอุปมาเรื่องอวน13:47-52   
87. พระเยซูทรงห้ามพายุ8:23-274:35-418:22-25 
88. พระเยซูทรงขับผีออกจากชาย ที่แดนกาดารา8:28-345:1-208:26-39 
89. พระเยซูทรงรักษาหญิงโลหิตตก และชุบชีวิตเด็กผู้หญิง9:18-265:21-438:40-56 
90. พระเยซูทรงรักษาคนใบ้ หูหนวก9:27-34   
91. ชาวนาซาเร็ธหมางใจในะพระเยซู13:53-586:1-6  
92. พระเยซูทรงกระตุ้นให้สาวก อธิษฐานขอคนงานของพระเจ้า9:35-38   
93. พระเยซูทรงส่งสาวก 12 คนออกประกาศ10:1-166:7-139:1-6 
94. พระเยซูทรงเตรียมชีวิตสาวก สำหรับการข่มเหง10:17-42   
95. เฮโรดประหารยอห์น ผู้ให้บัพติสมา14:1-126:14-299:7-9 
96. พระเยซูทรงเลี้ยงคน 5,000 คน14:13-216:30-449:10-176:1-15
97. พระเยซูทรงดำเนินบนน้ำ14:22-336:45-52 6:16-21
98. พระเยซูทรงรักษาทุกคนที่สัมผัสพระองค์14:34-366:53-56  
99. พระเยซูทรงเป็นอาหารที่แท้จริงจากสวรรค์   6:22-40
100. พวกยิวไม่เห็นด้วย ว่าพระเยซูเป็นอาหารจากสวรรค์   6:41-59
250 เหตุการณ์ในชีวิตของพระเยซูคริสต์ จากพระกิตติคุณทั้ง 4 เล่ม
  มัทธิวมาระโกลูกายอห์น
101. สาวกจำนวนมากละทิ้งพระเยซู   6:60-71
102. พระเยซูทรงสอนเรื่องความบริสุทธิ์ภายใน15:1-207:1-23  
103. พระเยซูทรงขับผีออกจากลูกสาวหญิงคะนาอัน15:21-287:24-30  
104. ประชาชนประหลาดใจในการรักษาโรคของพระเยซู15:29-317:31-37  
105. พระเยซูทรงเลี้ยงคน 4,000 คน15:32-398:1-10  
106. ผู้นำศาสนาขอให้พระเยซูสำแดงหมายสำคัญบนท้องฟ้า16:1-48:11-13  
107. พระเยซูทรงกล่าวต่อต้านการสอนผิด16:5-128:14-21  
108. พระเยซูทรงรักษาชายตาบอด 8:22-26  
109. เปโตรยอมรับว่า พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์16:13-208:27-309:18-20 
110. พระเยซูทรงทำนายถึงมรณกรรมของพระองค์ (ครั้งแรก)16:21-288:31-9:19:21-27 
111. พระเยซูทรงจำแลงพระกายบนภูเขา17:1-139:2-139:28-36 
112. พระเยซูทรงรักษาเด็กที่ถูกผีเข้า17:14-219:14-299:37-43 
113. พระเยซูทรงทำนายถึงมรณกรรมของพระองค์ (ครั้งที่2)17:22-239:30-329:44-45 
114. เปโตรพบเหรียญในปากของปลา17:24-27   
115. พวกสาวกโต้เถียงกันว่า ใครเป็นใหญ่ที่สุด18:1-69:33-379:46-48 
116. พวกสาวกห้ามคนอื่นไม่ให้ใช้พระนามของพระเยซู 9:38-419:49-50 
117. พระเยซูทรงเตือนให้ระวังการล่อลวง18:7-99:42-50  
118. พระเยซูทรงสอนให้อย่าดูหมิ่นผู้เล็กน้อย18:10-14   
119. พระเยซูทรงสอนเรื่องการปฏิบัติต่อพี่น้องผู้กระทำผิด18:15-20   
120. พระเยซูทรงกล่าวคำอุมาเรื่องทาส ผู้ไม่ยอมให้อภัย18:21-35   
121. พวกน้อง ๆ ของพระเยซูไม่วางใจในพระองค์   7:1-9
122. พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับการเสียสละในการเป็นศิษย์8:18-22 9:51-62 
123. พระเยซูทรงสั่งสอนในบริเวณพระวิหารอย่างเปิดเผย   7:10-31
124. ผู้นำศาสนาพยายามจับพระเยซู   7:32-52
125. พระเยซูทรงยกโทษให้หญิงที่ถูกจับฐานล่วงประเวณี   7:53-8:11
250 เหตุการณ์ในชีวิตของพระเยซูคริสต์ จากพระกิตติคุณทั้ง 4 เล่ม
  มัทธิวมาระโกลูกายอห์น
126. พระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลก   8:12-20
127. พระเยซูทรงเตือนถึงการพิพากษาที่จะมาถึง   8:21-30
128. พระเยซูทรงกล่าวถึงการเป็นสาวกที่แท้จริงของพระเจ้า   8:31-47
129. พระเยซูกล่าวว่าพระองค์ดำรงอยู่ชั่วนิจนิรันดร์   8:48-59
130. พระเยซูทรงส่งสาวก 72 คนออกไป  10:1-16 
131. สาวก 72 คนกลับมา  10:17-24 
132. พระเยซูกล่าวคำอุปมาเรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจดี  10:25-37 
133. พระเยซูเสด็จเยี่ยมมารธาและมารีย์  10:38-42 
134. พระเยซูทรงสอนสาวกเรื่องการอธิษฐาน  11:1-13 
135. พระเยซูทรงตอบโต้คำกล่าวหาที่ต่อต้านพระองค์  11:14-28 
136. พระเยซูกล่าวเตือนเรื่องการไม่เชื่อ  11:29-32 
137. พระเยซูทรงสอนเรื่องความสว่างภายใน  11:33-36 
138. พระเยซูทรงกล่าวโทษพวกผู้นำศาสนา  11:37-54 
139. พระเยซูทรงกล่าวต่อต้านการหน้าซื่อใจคต  12:1-12 
140. พระเยซูทรงกล่าวคำอปมาเรื่องเศรษฐีโง่  12:13-21 
141. พระเยซูทรงเตือนเรื่องความวิตกกังวล  12:22-34 
142. พระเยซูทรงเตือนเรื่องการเตรียมตัวรับการเสด็จมา  12:35-48 
143. พระเยซูทรงเตือนเรื่องการแตกแยก  12:49-53 
144. พระเยซูทรงให้สังเกตความหมายของยุค  12:54-59 
145. พระเยซูทรงเรียกให้คนกลับใจใหม่  13:1-9 
146. พระเยซูทรงรักษาหญิงหลังโกง  13:10-17 
147. พระเยซูทรงสอนเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า  13:18-21 
148. พระเยซูทรงรักษาชายตาบอดแต่กำเนิด   9:1-12
149. พวกฟาริสีสอบสวนเรื่องการรักษาคนตาบอด   9:13-34
150. พระเยซูสอนเรื่องความบอดของวิญญาณจิต   9:35-41
250 เหตุการณ์ในชีวิตของพระเยซูคริสต์ จากพระกิตติคุณทั้ง 4 เล่ม
  มัทธิวมาระโกลูกายอห์น
151. พระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงดูแลที่ดี   10:1-21
152. พวกยิวมาห้อมล้อมพระเยซูที่พระวิหาร   10:22-42
153. พระเยซูทรงสอนเรื่องการเข้าแผ่นดินสวรรค์  13:22-30 
154. พระเยซูทรงคร่ำครวญเพราะกรุงเยรูซาเล็ม  13:231-35 
155. พระเยซูทรงรักษาชายที่เป็นโรคมานน้ำ  14:1-6 
156. พระเยซูทรงสอนเรื่องการแสวงหาเกียรติ  14:7-14 
157. พระเยซูทรงกล่าวคำอุปมาเรื่องการเลี้ยงใหญ่  14:15-24 
158. พระเยซูทรงสอนเรื่องความเสียสละในการเป็นศิษย์  14:25-35 
159. พระเยซูทรงกล่าวคำอุปมาเรื่องแกะหาย  15:1-7 
160. พระเยซูทรงกล่าวคำอุปมาเรื่องเงินเหรียญหาย  15:8-10 
161. พระเยซูทรงกล่าวคำอุปมาเรื่องบุตรหายไป  15:11-32 
162. พระเยซูทรงกล่าวคำอุปมาเรื่องคนต้นเรือนอสัตย์  16:1-18 
163. พระเยซูทรงเล่าเรื่องเศรษฐีและขอทาน  16:19-31 
164. พระเยซูทรงเล่าเรื่องการให้อภัยและความเชื่อ  17:1-10 
165. มรณกรรมของลาซารัส   11:1-16
166. พระเยซูทรงปลอบประโลมมารีย์และมารธา   11:17-37
167. พระเยซูทรงเรียกลาซารัสให้เป็นขึ้นจากความตาย   11:38-44
168. พวกมหาปุโรหิตปองร้ายพระเยซู   11:45-57
169. พระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อนสิบคน  17:11-19 
170. พระเยซูทรงสอนเรื่องการมาของแผ่นดินพระเจ้า  17:20-37 
171. พระเยซูทรงกล่าวคำอุปมาเรื่องหญิงแม่ม่ายและผู้พิพากษา  18:1-8 
172. พระเยซูทรงกล่าวคำอุปมาเรื่องชายสองคนที่อธิษฐาน  18:9-14 
173. พระเยซูทรงตรัสสอนเรื่องการแต่งงานกับการหย่าร้าง19:1-1210:1-12  
174. พระเยซูทรงอวยพระพรเด็กเล็ก ๆ19:13-1510:13-1618:15-17 
175. พระเยซูทรงตรัสกับเศรษฐีหนุ่ม19:16-3010:17-3118:18-30 
250 เหตุการณ์ในชีวิตของพระเยซูคริสต์ จากพระกิตติคุณทั้ง 4 เล่ม
  มัทธิวมาระโกลูกายอห์น
176. พระเยซูทรงกล่าวคำอุปมาเรื่องคนทำงานในสวนองุ่น20:1-16   
177. พระเยซูทรงพยากรณ์ถึงการสิ้นพระชนม์เป็นครั้งที่สาม20:17-1910:32-3418:31-34 
178. พระเยซูทรงสอนเรื่องการปรนนิบัติผู้อื่น20:20-2810:35-45  
179. พระเยซูทรงรักษาขอทานตาบอด20:29-3410:46-5218:35-43 
180. พระเยซูทรงนำความรอดมาสู่ครัวเรือนของศักเคียส  19:1-10 
181. พระเยซูทรงกล่าวคำอุปมาเรื่องเงินสิบมินา  19:11-27 
182. ผู้หญิงคนหนึ่งชโลมพระเยซูด้วยน้ำหอม26:6-1314:3-9 12:1-11
183. พระเยซูทรงเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิต21:1-1111:1-1119:28-4412:12-19
184. พระเยซูทรงชำระพระวิหาร อีกครั้ง21:12-1711:12-1919:45-48 
185. พระเยซูทรงอธิบายถึงสาเหตุที่พระองค์ต้องสิ้นพระชนม์   12:20-36
186. ประชาชนส่วนมากไม่เชื่อในพระเยซู   12:37-43
187. พระเยซูทรงสรุปคำสอนของพระองค์   12:44-50
188. พระเยซูทรงสาปต้นมะเดื่อ21:18-2211:20-26  
189. ผู้นำศาสนาท้าทายสิทธิอำนาจของพระเยซู21:23-2711:27-3320:1-8 
190. พระเยซูทรงกล่าวคำอุปมาเรื่องบุตรสองคน21:28-32   
191. พระเยซูทรงกล่าวคำอุปมาเรื่องสวนองุ่นและคนเช่า21:33-4612:1-1220:9-19 
192. พระเยซูทรงกล่าวคำอุปมาเรื่องการเลี้ยงในพิธีอภิเษกมเหสี22:1-14   
193. ผู้นำศาสนาถามพระเยซูเกี่ยวกับเรื่องการเสียภาษี22:15-2212:13-1720:20-26 
194. ผู้นำศาสนาถามพระเยซูเรื่องการคืนชีพ22:23-3312:18-2720:27-40 
195. ผู้นำศาสนาถามพระเยซูเรื่องพระบัญญัติข้อใหญ่22:34-4012:28-34  
196. พวกฟาริสีไม่สามารถตอบคำถามของพระเยซู22:41-4612:35-3720:41-44 
197. พระเยซูทรงกล่าวเตือนพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี23:1-1212:38-4020:45-47 
198. พระเยซูทรงกล่าวโทษพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี23:13-36   
199. พระเยซูทรงคร่ำครวญเพราะกรุงเยรูซาเล็มอีก23:37-39   
200. การถวายทรัพย์ของหญิงม่าย 12:41-4421:1-4 
250 เหตุการณ์ในชีวิตของพระเยซูคริสต์ จากพระกิตติคุณทั้ง 4 เล่ม
  มัทธิวมาระโกลูกายอห์น
201. พระเยซูทรงทำนายถึงอนาคต24:1-2513:1-2321:5-24 
202. พระเยซูทรงทำนายถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์24:26-3513:24-3121:25-33 
203. พระเยซูทรงกล่าวเรื่องการเฝ้าระวังอยู่24:36-5113:32-3721:34-38 
204. พระเยซูทรงกล่าวคำอุปมาเรื่องสาวพรหมจารีสิบคน25:1-13   
205. พระเยซูทรงกล่าวคำอุปมาเรื่องเงินตะลันต์25:14-30   
206. พระเยซูทรงพูดถึงการพิพาษาประชาชาติทั้งหลาย25:31-46   
III. การสิ้นพระชนม์และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์
207. ผู้นำศาสนาวางแผนที่จะปองร้ายพระเยซู26:1-514:1-222:1-2 
208. ยูดาสตกลงที่จะทรยศพระเยซู26:14-1614:10-1122:3-6 
209. สาวกจัดเตรียมปัสกา26:17-1914:12-1622:7-13 
210. พระเยซูทรงล้างเท้าพวกสาวก   13:1-20
211. พระเยซูทรงรับประทานปัสกากับอัตรทูต26:20-3014:17-2622:14-3013:21-30
212. พระเยซูทรงทำนายถึงการที่เปโตรจะปฎิเสธพระองค์  22:31-3813:31-38
213. พระเยซูทรงเป็นทางไปสู่พระบิดา   14:1-14
214. พระเยซูทรงสัญญาจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์   14:15-31
215. พระเยซูทรงสอนเรื่องเถาองุ่นและแขนง   15:1-17
216. พระเยซูทรงเตือนเรื่องความเกลียดชังของโลก   15:18-16:4
217. พระเยซูทรงสอนเรื่องงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์   16:5-15
218. พระเยซูทรงสอนเรื่องการอธิษฐานในนามพระองค์   16:16-33
219. พระเยซูทรงอธิษฐานเพื่อพระองค์เอง   17:1-5
220. พระเยซูทรงอธิษฐานเพื่อสาวกของพระองค์   17:6-19
221. พระเยซูทรงอธิษฐานเพื่อผู้ที่จะมาเชื่อพระองค์   17:20-26
222. พระเยซูทรงทำนายถึงการที่เปโตรจะปฎิเสธพระองค์อีก26:31-3514:27-31  
223. พระเยซูทรงทนทุกข์ในสวน26:36-4614:32-4222:39-46 
224. พระเยซูทรงถูกทรยศและจับกุม26:47-5614:43-5222:47-5318:1-11
225. อันนาสสอบสวนพระเยซู   18:12-24
250 เหตุการณ์ในชีวิตของพระเยซูคริสต์ จากพระกิตติคุณทั้ง 4 เล่ม
  มัทธิวมาระโกลูกายอห์น
226. คายาฟาสอบสวนพระเยซู26:57-6814:53-65  
227. เปโตรปฏิเสธไม่รู้จักพระเยซู26:69-7514:66-7222:54-6518:25-27
228. สภากล่าวหาพระเยซู27:1-215:122:66-71 
229. ยูดาสฆ่าตัวตาย27:3-10   
230. พระเยซูทรงยืนอยู่ต่อหน้าปีลาต27:11-1415:2-523:1-518:28-37
231. พระเยซูทรงยืนอยู่ต่อหน้าเฮโรด  23:6-12 
232. ปีลาตมอบพระเยซูให้เขาตรึงกางเขน27:15-2615:6-1523:13-2518:38-19:16
233. ทหารโรมันเยาะเย้ยพระเยซู27:27-3115:16-20  
234. พระเยซูทรงถูกนำไปตรึงที่กางเขน27:32-3415:21-2423:26-31 
235. พระเยซูทรงถูกตรึงที่กางเขน27:35-4415:25-3223:32-4319:18-27
236. พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขน27:45-5615:33-4123:44-4919:28-37
237. พระเยซูทรงถูกฝังที่อุโมงค์27:57-6115:42-4723:50-5619:38-42
238. ทหารยามเฝ้าอยู่ที่อุโมงค์27:62-66   
239. พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนม์28:1-716:1-824:1-1220:1-9
240. พระเยซูทรงปรากฎพระองค์แก่มารีย์ชาวมักดาลา 16:9-11 20:10-18
241. พระเยซูทรงปรากฎพระองค์แก่ผู้หญิงคนอื่น ๆ28:8-10   
242. พวกมหาปุโรหิตติดสินบนพวกทหาร28:11-15   
243. พระเยซูทรงปรากฎตัวแก่ศิษย์สองคนขณะกำลังเดินทาง 16:12-1324:13-35 
244. พระเยซูทรงปรากฎตัวแก่เหล่าสาวกที่ชุมนุมกันในห้อง  24:36-4320:19-23
245. พระเยซูทรงปรากฎตัวแก่เหล่าสาวกรวมทั้งโธมัส 16:14 20:24-31
246. พระเยซูทรงปรากฎตัวแก่สาวกขณะกำลังจับปลา   21:1-14
247. พระเยซูทรงตรัสกับเปโตร   21:15-25
248. พระเยซูทรงให้พระมหาบัญชา28:16-2016:15-18  
249. พระเยซูทรงปรากฎตัวต่อเหล่าสาวกที่กรุงเยรูซาเล็ม  24:44-49 
250. พระเยซูทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ 16:19-2024:50-53 
แปลจาก : Life Application Bible ของ Tyndale & Zondervan ,1991.